Hoe en Wanneer

logo

Snelmenu

U bent hier: Home / Hoe en Wanneer

Hoe en Wanneer

Voordat de gemeenten gaan herindelen zijn er een aantal stappen te nemen. Een aantal hebben we al genomen. We zetten ze hier globaal voor u op een rijtje. Van alle stappen in het proces houden we u op de hoogte. Waar mogelijk wordt u erbij betrokken.

Opstart- en initiatief fase (zomer 2014 – 1 juli 2015) 

In 2014 hebben de gemeenten Slochteren, Menterwolde en Hoogezand-Sappemeer formeel besloten om te gaan herindelen en ook akkoord gekregen vanuit de provincie (in de door de provincie overgenomen Arhi-procedure). Op 27 januari 2015 hebben de drie gemeenteraden in een gezamenlijke bijeenkomst de intentie uitgesproken dat de drie gemeenten met elkaar het herindelingsproces ingaan.

Interviews, ontmoetingen en gesprekken (oktober tot en met december 2015)

We hebben interviews gehouden met in totaal tussen de 30 en 40 mensen uit de drie gemeenten. In deze eerste interviewronde gingen we het gesprek aan met dragende figuren in de economie, zorg en het welzijn van HSSM en stakeholders uit de wijdere omgeving . Ook hebben we 7 buurtgesprekken voor inwoners georganiseerd.

De maand december stond in het teken van ontmoetingen en gesprekken met ondernemers, leiders van publieke instellingen en maatschappelijke organisaties. We organiseerden een aantal bijeenkomsten, op locatie bij één van de gespreksdeelnemers en verspreid over de drie gemeenten.

Vaststelling herindelingadvies, het Kompas en de nieuwe gemeentenaam (februari – mei 2016)

De gemeenten Hoogezand-Sappemeer, Slochteren en Menterwolde hebben in de periode oktober 2015 – maart 2016 samen met bewoners, ondernemers en organisaties een Kompas voor de nieuwe gemeente gemaakt. Het Kompas voor de nieuwe gemeente moet het richtinggevende verhaal worden van ons allemaal. Daarom brengen we in beeld wat belangrijk is: hoe zien we eigenlijk de toekomst als we straks een grote gemeente zijn en wat kunnen we samen doen om die toekomst waar te maken? We hebben inwoners, ondernemers, bedrijven en instellingen gevraagd hoe zij de nieuwe gemeente zien. En welke wensen en behoeften ze hebben met betrekking tot wonen, werken en leven.

Via interviews, buurtgesprekken en rondetafelgesprekken zijn we heel wat te weten gekomen. Hoe mensen de toekomst voor zich zien. Van zichzelf, hun dorp of buurt, of hun vereniging. Hoe ze de rol van de nieuwe gemeente zien. De ideeën en suggesties die we kregen zijn verwerkt in het Kompas, dat een leidraad zal zijn voor het vormgeven van de nieuwe gemeente. Half maart is het gepresenteerd aan iedereen die het maar horen wil en op 26 april 2016 hebben de drie gemeenteraden het Kompas vastgesteld.

Het Kompas benoemt drie bouwstenen voor een maatschappelijke agenda waaraan de nieuwe gemeente samen met inwoners, ondernemers en organisaties wil werken: ‘Groots in kleinschaligheid’, ‘Ieder mens telt’ en ‘Economie van de toekomst’. Het is een richtinggevend verhaal dat de doelen en intenties beschrijft. De uitwerking in een bestuurlijke agenda met acties en gewenste resultaten volgt later.

De gemeenteraden bekrachtigden op 26 april ook de naam van de nieuwe gemeente: Midden-Groningen. Deze naam kreeg verreweg de meeste stemmen van de inwoners. ‘Midden-Groningen’ zal de werknaam HSSM gaan vervangen. Ten slotte stelden de raden het herindelingsadvies vast. In het herindelingsadvies staan de grenzen van de nieuwe gemeente benoemd en worden de argumenten om tot herindeling te komen op een rij gezet. De provincie Groningen heeft op 17 mei een positieve zienswijze (advies) op dit herindelingsadvies uitgebracht. De provincie stuurt het herindelingsadvies nu voor akkoord naar minister Plasterk van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Als de Tweede en Eerste Kamer ook instemmen met de herindeling, is de fusie op 1 januari 2018 een feit.

Planning van de (formele) route van de herindeling (najaar 2015 – najaar 2017)

November Voorbereiden en maken herindelingsontwerp.
Nov / jan Informatiebijeenkomsten voor inwoners, belangengroepen en ondernemers.
Eind 2015 De gezamenlijke gemeenteraad neemt een besluit over het herindelingsontwerp. In het herindelingsontwerp staan onder andere de datum van herindelen, de redenen voor herindelen, het draagvlak en hoe vorm wordt gegeven aan die nieuwe gemeente (visie).
Januari/februari 2016 Het herindelingsontwerp ligt acht weken ter inzage. Belanghebbenden kunnen hierop reageren door een zienswijze te geven. De zienswijzen nemen de gemeentes mee in het definitieve herindelingsadvies.
April 2016 Definitief herindelingsadvies in de raden. De raad neemt een besluit om al dan niet te herindelen.
Voor 1 mei 2016 Het herindelingsadvies wordt voor 1 mei 2016 naar Gedeputeerde Staten (GS) van de provincie Groningen gestuurd. Gedeputeerde staten geeft haar zienswijze.
Voor 1 juli 2016 De provincie stuurt het advies met zienswijze naar de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties (BZK). Ministerie van BZKT toetst herindelingsadvies aan beleidskader.
Oktober / November 2016 Voorstel herindelingswet.
Oktober / November 2016 Besluit ministerraad.
November / December 2016 Advies raad van State.
Voorjaar 2017 Behandeling wetsvoorstel in Tweede Kamer.
Zomer 2017 Behandeling wetsvoorstel in Eerste Kamer.
Najaar 2017 Publicatie in Staatsblad.

De voorbereiding op de herindeling

April 2016 De drie gemeenteraden hebben ingestemd met de nieuwe naam Midden-Groningen
Vanaf mei 2016 Nu alle gemeenteraden ingestemd hebben met het herindelingsadvies wordt hard gewerkt aan de voorbereidingen voor het inrichten van de nieuwe gemeente.
Najaar 2017 Gemeenteraadsverkiezingen voor de nieuwe gemeente.

Start van de nieuwe gemeente

1 januari 2018 De start van de nieuwe gemeente

Projectdocumenten
Kompas voor de nieuwe gemeente
Organisatievisie
Dienstverlenings-
concept

Adres:
Projectbureau herindeling
Postbus 2
9649 ZG  Menterwolde

E-mail:
info@midden-groningen.nl
 

Telefoon
(0598) 65 88 88

Twitter: @HerindelingHSSM
@MiddenGroningen