Klankbordgroep

logo

Snelmenu

U bent hier: Home / Klankbordgroep

Klankbordgroep

De gemeenteraden van HSSM hebben de belangrijkste formele en ook informele rol in dit herindelingsproces. Zij vervullen formeel de kaderstellende en controlerende rol en vervullen daarnaast de rol van volksvertegenwoordiger. De kaderstellende rol wordt ingevuld door middel van besluitvorming over een aantal formele stappen in het herindelingsproces zoals:

  • Het vaststellen van het Plan van Aanpak (reeds toe besloten), het projectplan en de projectbegroting;
  • Besluitvorming over kredietvoorstellen fusieproces en fusie-investeringen;
  • Het vaststellen van het herindelingsontwerp (de formele stap tot herindeling);
  • Het vaststellen van het herindelingsadvies;
  • Het vaststellen van de gebiedsvisie / strategisch document;
  • (Voorbereiden) keuze accountant;
  • Inrichting programmabegroting 2018 en voorbereiding van die begroting;
  • Voorlopige inrichting griffie en de aanstelling van een (beoogd) griffier inclusief regeling andere zaken die van belang zijn voor een goed functioneren van de raad.

De vergaderingen van de klankbordgroep vinden ongeveer eens per 6 weken plaats in de raadzaal van het gemeentehuis van Slochteren.

Vergaderingen van de klankbordgroep  worden live uitgezonden via de eigen website: klankbordgroep.hssmnet.nl

Naast deze punten ligt er ook een rol voor de raden daar waar het gaat over deelvisies (bijvoorbeeld op het vlak van dienstverlening, huisvesting en informatisering). Daarnaast kunnen ook allerlei meer beleidsmatige zaken aan de orde komen, ook vanuit het streven naar harmonisering. Dat wat betreft de meer formele kant.

We moeten echter ook aandacht hebben voor de informele kant. Daarom wordt een klankbordgroep samengesteld. Via die klankbordgroep kan de stuurgroep de raden in een vroegtijdig stadium betrekken in het totale herindelingsproject en anderzijds hebben de colleges op die manier de mogelijkheid om ook het gevoelen af te tasten in het meer formele besluitvormingstraject, hetgeen zich afspeelt tussen colleges en raden. Leidraad daarvoor is de notitie van de griffiers die als bijlage toegevoegd was aan het Plan van Aanpak herindeling, waarover de raden inmiddels hebben besloten.

Een citaat daaruit is van belang voor de deelprojecten: In ieder deelproject zal bij het opstellen van het projectplan voor ieder onderwerp steeds bezien moeten worden waar de raden een – formele – rol moeten spelen maar vooral ook waar ze op een zo vroeg mogelijk punt in het proces betrokken kunnen worden. In ieder deelproject moeten we aandacht besteden aan dit uitgangspunt zodat dit steeds herkenbaar terug zal komen. Ligt er geen onmiddellijke rol voor de raden dan zal dat beargumenteerd worden.

De raden moeten via de klankbordgroep dichter op het proces zitten en daarover met elkaar in gesprek komen (ter voorkoming dat men dat alleen in eigen kring zou doen). Dit is van groot belang in het opbouwen van het vertrouwen naar elkaar toe en kan impulsen geven aan de ontwikkeling van een gezamenlijke cultuur.”

Projectdocumenten
Kompas voor de nieuwe gemeente
Organisatievisie
Dienstverlenings-
concept

Adres:
Projectbureau herindeling
Postbus 2
9649 ZG  Menterwolde

E-mail:
info@midden-groningen.nl
 

Telefoon
(0598) 65 88 88

Twitter: @HerindelingHSSM
@MiddenGroningen