Betere samenwerking met de gemeente

Van 31 maart 2021 tot en met 21 april 2021 kon de online vragenlijst (de Quick Scan Lokale Democratie) worden ingevuld. Via deze vragenlijst hebben 351 inwoners hun mening geven over onder andere de tevredenheid over het gemeentebestuur, de samenwerking, communicatie, invloed van inwoners op beleid, de gemeentelijke besluitvorming en over bewonersinitiatieven. De resultaten van dit onderzoek en het vervolg dat we hieraan geven delen we met u op deze pagina.

Verbeterpunten

“Het belangrijkste teken dat de inwoners ons geven, is dat we opener moeten zijn over wat we als gemeente doen en waarom we dat doen. Hierbij moeten we beter naar de mening van de inwoners luisteren. Vooral meer ruimte en hulp van de gemeente voor inwoners met ideeën voor hun eigen buurt, wijk of dorp wordt heel belangrijk gevonden. Ook kan de samenwerking tussen ambtenaren, raad, college én de inwoners van Midden-Groningen nog verbeterd worden.” aldus Adriaan Hoogendoorn. “We hebben bijvoorbeeld gebiedsregisseurs en dorpswethouders, maar de inwoners kunnen nog beter geïnformeerd worden over wat zij voor hen kunnen betekenen.”

Verbeteragenda

De raad heeft op 28 oktober een verbeteragenda met vijf punten opgesteld. Deze vijf punten zijn:

  1. Heldere, open en transparante communicatie toespitsen op de doelgroep;
  2. Het vaker de dorpen en wijken bezoeken door collegeleden en raadsleden (bekendheid vergroten);
  3. Verder ontwikkelen van gebiedsgericht werken;
  4. Het opstellen van een gemeentelijke visie op participatie;
  5. Het zorgen voor een duidelijk aanspreekpunt voor burgers bij initiatieven

De raad heeft aandacht gevraagd voor communicatie op drie punten:

  1. Meer aandacht besteden aan de betrokkenheid van onze inwoners en ondernemers in Midden-Groningen, zowel zenden als ontvangen en beantwoorden;
  2. Bij majeure projecten een betrokkenheid/communicatieplan opstellen met zowel betrokkenheid en communicatie van binnen naar buiten als van buiten naar binnen;
  3. Bij raadsvoorstellen onder het hoofdstuk communicatie uitgebreid beschrijven.

Het hele onderzoek is begeleid door een groep die bestaat uit drie inwoners, drie raadsleden, een collegelid en twee ambtenaren. Zij zullen de uitvoering van de verbeteragenda nauwlettend volgen,” zegt Adriaan Hoogendoorn. “We blijven onze inwoners natuurlijk informeren over het vervolg.”

Nieuws over het onderzoek

Bekijk het agendapunt 10 van de raadsvergadering.

Heeft u nog vragen?

Neem dan contact op met de Griffie op 0598- 37 36 67 of via griffie@midden-groningen.nl