Nieuwe werkwijze omgevingsplan (in plaats van bestemmingsplan)

Algemeen

Wilt u een bestemmingsplan aanvragen? Zoals u misschien weet, treedt op 1 januari 2024 de Omgevingswet in werking. Deze wet vervangt o.a. de Wet ruimtelijke ordening. Onze bestemmingsplannen worden dan vervangen door één omgevingsplan. Met de nieuwe wet kan de gemeente dan ook geen nieuwe bestemmingsplannen meer vaststellen. Wat betekent dit voor uw aanvraag?

Overgangssituatie

Tot en met één dag voor de inwerkingtreding van de Omgevingswet (31 december 2023) mag de gemeente nog een ontwerp van een bestemmingsplan, wijzigingsplan of uitwerkingsplan ter inzage leggen. Maar dat kan alleen als op 1 juli 2023 een compleet concept-bestemmingsplan inclusief alle onderzoeken is ingeleverd. Dit vanwege de nodige voorbereidingstijd. Vanaf 1 januari 2024 kunnen ontwerpbestemmingsplannen niet meer ter inzage worden gelegd. Dan wordt er gewerkt met omgevingsplannen.

Werkwijze vanaf 1 juli 2023

Voor initiatieven na 1 juli 2023 die strijdig zijn met het geldende bestemmingsplan zijn er wel andere mogelijkheden:

  1. Een omgevingsvergunning – reguliere procedure (binnenplans of buitenplans afwijken van het bestemmingsplan)
    Sommige projecten kunnen mogelijk gemaakt worden met een omgevingsvergunning voor het afwijken van het geldend bestemmingsplan via een reguliere procedure. Zo´n omgevingsvergunning moet voor 1 januari 2024 aangevraagd zijn. 
  2. Een omgevingsvergunning – uitgebreide procedure
    In overige gevallen kunnen we met een uitgebreide procedure medewerking verlenen aan het initiatief. Wel moet dan sprake zijn van een concreet uitgewerkt bouwplan. En de aanvraag omgevingsvergunning moet vergezeld zijn met een onderbouwing waarin verantwoord wordt dat er sprake is van een goede ruimtelijke ordening. Zo´n omgevingsvergunning moet voor 1 januari 2024 zijn aangevraagd. 
  3. Voorsorteren op het wijzigen van het omgevingsplan (vooruitlopend op 1 januari 2024)
    Als 1 en 2 niet kunnen (een initiatief kan niet via een uitgebreide procedure om af te wijken van het bestemmingsplan mogelijk worden gemaakt én voor het initiatief kan geen bestemmingsplanprocedure meer worden doorlopen), kunnen we kijken op welke wijze voorgesorteerd kan worden op de regelingen onder de Omgevingswet. 

De gemeente wil samen met initiatiefnemers inzetten op haalbare procedures. Zodat er geen vertraging in de plannen ontstaat en er geen onnodige kosten worden gemaakt. De keuze voor een bepaalde procedure hangt af van de aard van het project en de planning. Wilt u meer informatie of hulp bij de procedure? Neem dan contact op met een medewerker van het team Ruimtelijke Ontwikkeling, door te bellen naar 0598-373737 of te mailen naar vergunningen@midden-groningen.nl