Politieke partij

Op woensdag 16 maart wordt de verkiezing voor de gemeenteraad gehouden.

Nieuwe politieke partijen

Partijen kunnen hun naam ‘aanduiding’ laten registreren bij het gemeentelijk centraal stembureau.
Dit moet uiterlijk op 20 december gebeuren. Maak hiervoor een afspraak via 0598 - 37 37 37 met Tineke Vos of Sophia Velema. Of stuur een e-mail met afspraakvoorstel naar verkiezingen@midden-groningen.nl.
Meer informatie.

Beoordelingsregels verzoek om registratie van een aanduiding

Het centraal stembureau beoordeelt de verzoeken. Een verzoek kan worden afgewezen in de volgende gevallen:

 • Als de aanduiding in strijd is met de openbare orde
 • Als de aanduiding verwarrend is omdat hij helemaal of voor een groot deel overeenkomt met een al geregistreerde aanduiding van een andere politieke partij, of met een aanduiding waarvoor eerder een registratieverzoek is ontvangen
 • Als de aanduiding verwarrend is omdat hij helemaal of voor een groot deel overeenkomt met een aanduiding die voor de gemeenteraad van Midden-Groningen is geregistreerd
 • Als de aanduiding op een andere manier misleidend is voor de kiezers
 • Als de aanduiding meer dan 35 letters of andere tekens bevat.
 • Als de aanduiding helemaal of voor een groot deel overeenkomt met die van een door de rechter verboden en ontbonden rechtspersoon

Stukken overleggen bij nieuwe partij

 • statuten (regels) vastgelegd in een notariële akte
 • een origineel bewijs van inschrijving bij de Kamer van Koophandel (niet ouder dan half jaar)
 • bewijs van betaling van de waarborgsom van € 112,50
 • een verklaring van de politieke partij wie gemachtigde en wie plaatsvervangend gemachtigde is

Waarborgsom registratie nieuwe aanduiding

Nieuwe partijen moeten een waarborgsom betalen van € 112,50. Dit bedrag moet uiterlijk op 20 december zijn bijgeschreven op rekeningnummer NL45BNGH0285172948 op naam van gemeente Midden-Groningen.
Vermeld:

 • waarborgsom registratie nieuwe aanduiding
 • naam van de politieke partij

Als het bedrag op de rekening staat, ontvangt de partij een bewijs van betaling. Dit is één van de stukken die de partij moet overleggen voor de registratie. De partij krijgt deze waarborgsom terug als ze een geldige kandidaatlijst inlevert. Het bedrag wordt dan teruggestort op het rekeningnummer waarmee betaald is.

Datum van de kandidaatstelling

Maandag 31 januari is de dag van kandidaatstelling voor de gemeenteraadsverkiezingen.

Tussen 9.00 uur en 17.00 uur moeten politieke partijen de kandidatenlijsten en de bijbehorende stukken inleveren.

Maak hiervoor een afspraak via 0598 - 37 37 37 met Tineke Vos of Sophia Velema. Of stuur een e-mail met afspraakvoorstel naar verkiezingen@midden-groningen.nl.

Als de kandidatenlijst niet op tijd wordt ingeleverd kan de partij niet meedoen aan de verkiezingen.

Wijze van vermelding kandidaten

Op de kandidatenlijst vult u de gegevens van uw kandidaten in zoals zij staan ingeschreven in de Basisregistratie personen (BRP). U kunt zelf kiezen of u (m)/(v) achter de naam wilt plaatsen en of u wel of geen voornamen vermeldt. Het invullen van het adres van een kandidaat op de kandidatenlijst is niet verplicht; het adres moet wél worden vermeld op de verklaring van instemming. Meer informatie over exacte en uitgebreide regels .

Op de lijst mogen maximaal 50 kandidaten worden geplaatst.

(Voorinlevering) kandidaatstelling

Om de inlevering van de kandidatenlijsten op 31 januari zo soepel mogelijk te laten verlopen, kunt u van 10 januari tot en met 27 januari uw kandidatenlijst en alle bijbehorende stukken laten controleren.

Maak hiervoor een afspraak via 0598 - 37 37 37 met Tineke Vos of Sophia Velema. Of stuur een e-mail met afspraakvoorstel naar verkiezingen@midden-groningen.nl.

Wij adviseren u van deze mogelijkheid gebruik te maken, om te voorkomen dat u in de officiële procedure, op de dag van de kandidaatstelling, voor vervelende situaties komt te staan.

Waarborgsom kandidaatstelling

Partijen die voor het eerst mee doen of bij de vorige verkiezing geen zetel hebben behaald moeten een waarborgsom betalen van € 225,00. Dit bedrag moet uiterlijk op 17 januari zijn bijgeschreven op rekeningnummer NL45BNGH0285172948 op naam van gemeente Midden-Groningen.
Vermeld:

 • waarborgsom kandidaatstelling
 • naam van de politieke partij

Als het bedrag op de rekening staat, ontvangt u een bewijs van betaling. Dit is één van de stukken die u dient te overleggen voor de kandidaatstelling. 

De waarborgsom wordt niet teruggestort als het aantal stemmen lager is dan 75% van de kiesdeler en aan de desbetreffende partij geen zetel is toegewezen. Ook krijgen partijen de waarborgsom niet terug als zij geen geldige kandidatenlijst inleveren.

Verklaring van ondersteuning

Een ondersteuningsverklaring is een schriftelijke verklaring van een kiezer die deelname van een nieuwe partij ondersteunt. De partij moet ten minste 20 schriftelijke verklaringen van kiezers overleggen. 

Ook voor partijen die bij de vorige gemeenteraadsverkiezing geen zetel heeft behaald, gelden deze ondersteuningsverklaringen.

Voorwaarden:

 • De kiezer moet persoonlijk de verklaring afleggen. Neem legitimatiebewijs mee
 • De kiezer staat ingeschreven in de gemeente Midden-Groningen
 • Inleveren in de periode 17 januari tot en met 31 januari
 • Tijdens de openingstijden van de balies zonder afspraak
 • Op de ondersteuningsverklaringen staan de kandidaten op dezelfde wijze en volgorde vermeld als op de kandidatenlijst

Indien de “Tijdelijke wet verkiezingen covid-19” van kracht is bedraagt de periode om een ondersteuningsverklaring af te leggen niet 2 maar 4 weken en loopt dan van 3 tot en met 31 januari.

Stukken overleggen op de dag van de kandidaatstelling

 • kandidatenlijst (model H1)
 • van elke kandidaat een verklaring van instemming met de kandidaatstelling (model H9)
 • kopie van een geldig identiteitsbewijs van iedere kandidaat
 • machtiging om aanduiding boven kandidatenlijst te plaatsen. De inleveraar moet toestemming hebben van een gemachtigde van de partij om de naam boven de lijst te zetten. (Model H3-1) Overzicht van de landelijke partijen 
 • kopie van een geldig identiteitsbewijs van de inleveraar
 • bij een nieuwe partij minimaal 20 ondersteuningsverklaringen  (méér is wenselijk) (model H4)
 • bewijs van betaling van de waarborgsom voor de kandidaatstelling 

Eventueel:

 • vestigingsverklaringen van kandidaten die niet in de deelnemende gemeente wonen, dat zij bij benoeming in de gemeente Midden-Groningen gaan wonen
 • een verklaring van de gemachtigden (van meerdere partijen) dat de inleveraar bevoegd is om aanduidingen samen te voegen (model H3-2)

Nummering kandidatenlijsten

Verklaring van instemming

Van iedere kandidaat die voorkomt op de kandidatenlijst moet een schriftelijke verklaring worden overgelegd dat hij/zij instemt met de kandidaatstelling op de betreffende lijst. Deze verklaring kan achteraf niet worden ingetrokken. De kandidaten op deze verklaring worden in dezelfde volgorde overgenomen als op de kandidatenlijst. Alle kandidaten dienen een kopie van een geldig legitimatiebewijs te overleggen. Dit legitimatiebewijs moet op de dag van de verkiezingen (16 maart) ook nog geldig zijn. Ontbreekt een geldig legitimatiebewijs dan wordt de kandidatuur door het hoofdstembureau definitief geschrapt. Vermelding van het adres is op dit formulier verplicht. Dit formulier hoeft overigens naderhand niet ter inzage worden gelegd, dus de adressen van alle kandidaten worden niet langs deze weg openbaar.

Bestaande landelijke of lokale politieke partijen

Landelijke politieke partijen die al geregistreerd zijn voor de verkiezing van de Tweede Kamer of van de Provinciale Staten van Groningen hoeven zich niet opnieuw te registreren. Meer informatie over alle bij de Kiesraad voor de Tweede Kamer geregistreerde aanduidingen.

Lokale politieke partijen die zich niet hoeven te registreren zijn:

 • GemeenteBelangen Midden-Groningen
 • Leefbaar Midden Groningen
 • Seniorenpartij Groningen
 • ROODGEWOON

Aanleveren digitale poster uiterlijk 1 februari

Voorwaarden:

 • U levert de verkiezingsposter van uw partij per mail aan bij: verkiezingen@midden-groningen.nl.
 • Stuur bij voorkeur een eps bestand. Deze is nog te bewerken door de drukker. Als politieke partij kunt u dit vragen bij uw eigen drukker/ontwerper.
 • Een pdf mag ook, maar deze worden bij het uitvergroten minder scherp.
 • Het lettertype/tekst in contouren aanleveren. Een drukker/ontwerper weet wat dit betekent. Dit houdt verband met gebruikte lettertypes en de verschillen die kunnen ontstaan bij het overzetten in een ander software programma.
 • Het document mag GEEN JPEG zijn of hij moet 1:1 opgemaakt zijn.
 • Aan deelname op de bedrukte doeken zijn voor de partijen geen kosten verbonden.

Vragen of informatie

Neem contact op