Programma NPG: Hart voor Midden-Groningen

Het programma 'Hart voor Midden-Groningen' geeft richting aan de plannen die in goed overleg met inwoners ontwikkeld zijn of nog gaan worden.

Hart voor Midden-Groningen

De gemeenteraad heeft op donderdag 28 januari 2021 het lokaal programma 'Hart voor Midden-Groningen' goedgekeurd. Voor alle projecten samen is een bedrag van rond de 100 miljoen Euro begroot. Gedurende 10 jaar gaan we ongeveer 45 projecten uitvoeren. De Raad stemde ook in met de selectie van 24 projecten die we in 2021 indienen bij het NPG-bureau. Met deze 24 projecten starten we.

Wilt u precies weten wat het Lokaal Programmaplan NPG van de gemeente Midden-Groningen inhoudt of wilt u meer weten over de 24 projecten? De documenten waar dit in staat kunt u per mail opvragen. Mail dan naar hartvoor@midden-groningen.nl.

FAQ

Het Nationaal Programma Groningen (NPG) is bedoeld als investering in een gezonde toekomst voor álle Groningers. Het verhogen van de welvaart in de hele provincie, bijvoorbeeld door het verbeteren van de leefbaarheid en het versterken van de economie. Iedereen moet veilig en tevreden kunnen wonen, werken en leven in onze gemeente. Ook de energietransitie speelt een belangrijke rol. Daar hebben we immers allemaal mee te maken. Voor alle duidelijkheid: het NPG staat helemaal los van aardbevingsschade en de versterkingsopgave. Daar zijn aparte budgetten voor.

Nationaal Programma Groningen heeft een looptijd van tien jaar. Voor de uitvoering van alle plannen en projecten in de hele provincie heeft het Rijk in totaal een startkapitaal van 1,15 miljard euro beschikbaar gesteld. Men noemt dit nadrukkelijk een startkapitaal, omdat het uitgangspunt is dat via aanvullende financiering nog meer geld geïnvesteerd kan worden. Voor de gemeente Midden-Groningen is er in totaal 95 miljoen euro beschikbaar.

De gemeente Midden-Groningen wil het NPG-budget besteden aan een lokaal programma dat breed gedragen wordt door de samenleving. Dat programma wordt in 2020 geschreven, in goede samenwerking en afstemming met inwoners, bedrijven en organisaties. Iedereen wordt actief betrokken bij het bedenken van ideeën, het maken van plannen en het doen van voorstellen. Dat gebeurt in de vorm van gesprekken in allerlei combinaties en op allerlei manieren. De toekomst van Midden-Groningen maken we met elkaar!

Om de samenwerking goed te laten verlopen, heeft de gemeente al wat voorwerk gedaan. Zo heeft de gemeenteraad op 19 december 2019 een lokaal strategisch kader vastgesteld, met de naam ‘Hart voor Midden-Groningen’. We geven vorm aan Midden-Groningen vanuit ons hart. Het strategisch kader geeft daarbij richting aan en stelt een aantal prioriteiten.

Het programma ‘Hart voor Midden-Groningen’ noemt 4 ambities, afkomstig uit nieuw beleid dat sinds de herindeling met allerlei belanghebbenden tot stand is gekomen. De vier ambities worden verder uitgewerkt samen met inwoners, bedrijven en organisaties uit onze gemeente, zodat de kans op succesvolle projectaanvragen zo hoog mogelijk is. De 4 ambities zijn:

 1. Lang en gelukkig leven waar je hart ligt

In Midden-Groningen streven we ernaar om lang, gezond en gelukkig te leven in een aantrekkelijke sociale leef- en woonomgeving. Vanuit deze ambitie hebben we enkele doelen gesteld:

 • Verhogen van de levensverwachting van Midden-Groningers
 • Verhogen van de veerkracht en weerbaarheid van mensen
 • Verhogen van de kwaliteit en toegankelijkheid van de woon- en leefomgeving
 • Vraag en aanbod woningmarkt beter op elkaar laten aansluiten

2. Open je hart voor Midden-Groningen

We willen Midden-Groningen niet alleen aantrekkelijk houden voor mensen die er nu wonen en werken, maar ook voor mensen van buiten de gemeente. Doelstellingen vanuit deze ambitie zijn:

 • Realiseren van wervende woonmilieus
 • Versterken culturele identiteit
 • Benutten van kansen voor recreatie en toerisme
 • Versterken van de kwaliteit van het landschap in de gemeente

3. Hart voor de jeugd

De jeugd heeft en is de toekomst. Daarom moeten jongeren de kans krijgen om zich optimaal te ontwikkelen in Midden-Groningen. Dat gaan we doen vanuit de volgende doelstellingen:

 • Talentontwikkeling stimuleren en (taal)achterstand verminderen
 • Meer kinderen behalen een startkwalificatie en het opleidingsniveau stijgt

4. Hart voor werk

Werk is belangrijk voor de ontwikkeling en het geluk van onze inwoners. Hoe meer mensen werk hebben, hoe beter dat is. Of dat nu in de gemeente zelf is of in de directe omgeving. Enkele doelstellingen zijn:

 • Verhogen van de arbeidsparticipatie
 • Verbeteren van de verbinding onderwijs en arbeidsmarkt
 • Aantrekken van nieuwe andere werkgelegenheid

Samen werken we aan nieuw perspectief voor Midden-Groningen. Het NPG stelt hiervoor het geld beschikbaar. Midden-Groningen werkt hiervoor een lokaal programma uit, samen met de eigen inwoners. We willen graag dat iedereen uit de samenleving mee kan denken en mee kan doen. Natuurlijk letten we op de kwaliteit van de plannen en de plús die ze bieden voor onze gemeente. We doen dat op basis van de volgende criteria:

 • Projecten dienen bij te dragen aan meerdere doelen en ambities van het Lokaal Programma NPG Midden-Groningen.
 • We kiezen voor projecten die echt effect hebben. Dit gaat niet over groot of klein, maar om het te verwachten effect op basis van de investering.
 • Projecten moeten inzichtelijk maken wie er profijt van hebben. Op welke generaties en doelgroepen hebben de projecten invloed en in welke dorpen/wijken is deze invloed merkbaar.
 • Projecten moeten realiseerbaar zijn.
 • Projecten hebben een duurzaam karakter; ze moeten een structureel perspectief in zich dragen en toekomstbestendig zijn. Projecten moeten een doorlopend effect hebben en zoveel mogelijk zelfstandig kunnen voortbestaan na afloop van de financiering uit het NPG.
 • We gaan uit van wederkerigheid. Degenen die projecten voor ondersteuning bij het NPG aandragen, tonen zich in alle opzichten ook eigenaar van hun project en dragen daarmee medeverantwoordelijkheid voor hun project.
 • Projecten moeten breed gedragen zijn. Participatie aan de voorkant door initiatiefnemers moet geborgd zijn en projecten moeten een maatschappelijk belang dienen.

Van het NPG-budget van Midden-Groningen is 5 % gereserveerd voor initiatieven en voorstellen van inwoners. Het afgelopen jaar was het door Corona moeilijk om voluit met alle inwoners te spreken. De ruimte in het budget is er echter wel. Ingediende projecten moeten voldoen aan de door de gemeenteraad vastgestelde criteria en aan de eisen van de regionale beoordelingscommissie.  

Mail uw idee naar: hartvoor@midden-groningen.nl.

Naast het beschikbare budget voor de gemeente Midden-Groningen heeft het NPG ook 100 miljoen euro beschikbaar gesteld voor Toukomst, een programma gericht op grote, creatieve en vernieuwende ideeën voor de héle provincie en haar inwoners. De inzendtermijn is gesloten en er zijn bijna 900 ideeën ingediend door bewoners, ondernemers en organisaties.

Ook Midden-Groningen is goed vertegenwoordigd. Er denken 250 inwoners mee in een panel om de rode draad te ontdekken in alle ideeën en die te bundelen tot grotere projecten.

Door de coronamaatregelen duurt dat langer dan verwacht. Ideeën uit Midden-Groningen die niet gekozen worden binnen Toukomst, worden nog eens door ons eigen programmateam ‘Hart voor Midden-Groningen’ bekeken. Misschien kunnen ze bijdragen aan de lokale ambities en doelen, zodat ze niet verloren gaan. Kijk voor meer informatie op de website van Toukomst.