Bekendmaking besluit tot coördinatie van procedures voor de uitbreiding van Trafostation Meeden

Status: Vastgesteld

Burgemeester en wethouders van Midden-Groningen maken bekend, dat de gemeenteraad op 3 maart 2022 heeft besloten de (gemeentelijke) coördinatieregeling, zoals neergelegd in paragraaf 3.6.1 van de Wet ruimtelijke ordening, van toepassing te verklaren op de voorbereiding en bekendmaking van het bestemmingsplan en de omgevingsvergunning(en) voor de uitbreiding van het Trafostation in Meeden.

Informatie

Door toepassing te geven aan de coördinatieregeling uit de Wro wordt het mogelijk om de benodigde besluiten voor deze ontwikkeling gezamenlijk voor te bereiden en te coördineren en gelijktijdig bekend te maken.

Het doorlopen van deze procedure heeft tot gevolg dat tevens bundeling van rechtsbescherming plaatsvindt. Hierdoor hoeft een belanghebbende burger slechts tegen één besluit rechtsmiddelen aan te wenden. Het college van burgemeester en wethouders verzorgt de coördinatie tussen de vaststelling van het bestemmingsplan en het verlenen van de omgevingsvergunning(en). De bevoegdheid tot vaststelling van het bestemmingsplan blijft in handen van de gemeenteraad.

Het raadsbesluit inzien
Het coördinatiebesluit kan worden ingezien bij het Contactplein, locatie Hooge Meeren (Gorecht-Oost 157 te Hoogezand). Inzien kan alleen tijdens de openingstijden. 

Tegen dit raadsbesluit tot het van toepassing verklaren van de coördinatieregeling kan geen bezwaar of beroep worden ingediend. Dit coördinatiebesluit treedt de dag na de bekendmaking ervan in werking.

Informatie
Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met een medewerker van het team Ruimtelijke Ontwikkeling via 0598 - 37 37 37.