Bestemmingsplan Hoogezand, Gorecht -West Fase 4 en 5

Status: Vastgesteld

Informatie

Burgemeester en wethouders van Midden-Groningen maken bekend, dat de gemeenteraad op 24 september 2020 het bestemmingsplan Hoogezand, Gorecht-West fase 4 en 5 en het beeldkwaliteitsplan gewijzigd heeft vastgesteld.

Inhoud van het plan
De afgelopen jaren werken Lefier en gemeente samen om met de huidige bewoners van de wijk Gorecht-West te komen tot vernieuwing van de wijk. Een deel van de woningvoorraad in de wijk is verouderd en aan vernieuwing dan wel vervanging toe. Fase 1 en 2 zijn reeds opgeleverd en fase 3 is in uitvoering. Het bestemmingsplan Gorecht-West fase 4 en 5 in Hoogezand legt de juridisch-planologische basis voor de afronding van de wijk. Het bestemmingsplan voorziet in de nieuwbouw van 126 woningen. Daarnaast wordt de buiteninrichting, waaronder groenstructuren, straten en paden, gewijzigd. Het plangebied wordt globaal begrensd door de Dreeslaan (west), de Van Houtenlaan (oost), de Troelstralaan (noord) en de Thorbeckelaan (zuid).

Ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan zijn de volgende wijzigingen aangebracht:

  1. Het beeldkwaliteitsplan is tekstueel verduidelijkt. Dit beeldkwaliteitsplan maakt onderdeel uit van de regels.
  2. De gehanteerde plansystematiek is consequent doorgevoerd. Om deze reden zijn bijvoorbeeld de parkeerkoffers aan de west- en oostzijde van fase 4 niet meer bestemd als verkeer, maar opgenomen onder de reeds aangrenzende groenbestemming.
  3. In de regels zijn de definities van bijgebouw en overkapping toegevoegd.

Inhoud van het beeldkwaliteitsplan
Het voorliggende beeldkwaliteitsplan bevat specifiek op deze ontwikkeling toegesneden criteria. Het beeldkwaliteitsplan is tot stand gekomen op basis van het algemene beeldkwaliteitsplan voor de wijk en het stedenbouwkundig plan Woonpark Gorecht. Het nu voorliggende beeldkwaliteitsplan beoogt bouwers te inspireren en vormt het toetsingskader voor de welstandsommissie. Het beeldkwaliteitsplan is een aanvulling op de welstandsnota. Naast de specifieke welstandscriteria in het beeldkwaliteitsplan, blijven de algemene welstandscriteria, de objectgerichte criteria en de excessenregeling van de welstandsnota (voor zover relevant) van kracht.

De afgelopen jaren werken Lefier en gemeente samen om met de huidige bewoners van de wijk Gorecht-West te komen tot vernieuwing van de wijk. Een deel van de woningvoorraad in de wijk is verouderd en aan vernieuwing dan wel vervanging toe. Fase 1 en 2 zijn reeds opgeleverd en fase 3 is in uitvoering. Het bestemmingsplan Gorecht-West fase 4 en 5 in Hoogezand legt de juridisch-planologische basis voor de afronding van de wijk. Het bestemmingsplan voorziet in de nieuwbouw van circa 126 woningen. Daarnaast wordt de buiteninrichting, waaronder groenstructuren, straten en paden, gewijzigd. Het plangebied wordt globaal begrensd door de Dreeslaan (west), de Van Houtenlaan (oost), de Troelstralaan (noord) en de Thorbeckelaan (zuid).