Gelijke kansen op goed onderwijs

Alle kinderen en jongeren hebben recht op dezelfde kansen in het onderwijs. Het is belangrijk dat alle kinderen en jongeren de kans krijgen hun talenten goed te ontwikkelen.

We hebben daarom met betrokkenen uit het onderwijs, kinderopvang, cultuur, welzijn en zorg een Onderwijskansenakkoord getekend. Hierin hebben we afspraken gemaakt over hoe we gaan werken aan kansengelijkheid in het onderwijs.

Achterstand voorkomen 

Achterstanden proberen we al op jonge leeftijd te voorkomen. Alle peuters moeten een goede start kunnen maken op de basisschool. Peuters die wat meer aandacht nodig hebben, kunnen extra uren naar de opvang. Daar helpen we ze met taal en rekenen. Dit heet Voor- en Vroegschoolse Educatie.

Onderwijs, welzijn en sport en cultuur

We willen kinderen en jongeren uitdagen om hun talenten te ontwikkelen en hen zo goed mogelijk voorbereiden op de toekomst. Hiervoor verbinden we het onderwijs met welzijn, sport en cultuur. We doet dit met het project Tijd voor Toekomst

Samenwerking jeugdhulp en onderwijs 

Ook zorgen we samen met het onderwijs voor een goede samenwerking tussen jeugdhulp en onderwijs. Zo krijgen leerlingen die zorg nodig hebben, de goede hulp. 
Met het project Kind-Ouder ondersteuners zorgen we er voor extra ondersteuning op een aantal Kindcentra in Midden-Groningen.