Inkoop gemeente

Richtlijnen gemeentelijke inkoop en aanbestedingen

Goed om te weten

Het gemeentelijk inkoopbeleid ondersteunt de ambitie die wij als gemeente hebben vastgelegd in het Kompas

 • Groots in kleinschaligheid – aandacht voor de lokale economie en de voorbeeldrol van de gemeente
 • Ieder mens telt – invulling geven aan social return
 • Economie van de toekomst – maatschappelijk verantwoord inkopen.

Van het leveren van software tot leerlingenvervoer. Van het realiseren van sportvoorzieningen tot wegen en bruggen. Of van het inhuren van uitzendkrachten tot architecten. De diensten en producten die we zoeken en de werken die worden gerealiseerd zijn divers. Hierbij stellen we naast de kosten, zichtbare verbeteringen van de kwaliteit van opdrachten en de monitoring ervan centraal.

Inkoopbeleid

Met het inkoop- en aanbestedingsbeleid wil de gemeente:

 • inkopen tegen de optimale integrale prijs/kwaliteitverhouding
 • rechtmatig en doelmatig inkopen
 • een goede opdrachtgever zijn
 • maatschappelijk verantwoord inkopen stimuleren en ontwikkelen
 • met de beschikbare middelen maximale waarde creëren.

Informatie over het inkoopbeleid vindt u op de pagina Inkoop- en contractmanagement beleid 2020-2023 gemeente Midden-Groningen.

Wilt u informatie over onze gedragscode, mail dan naar inkoop@midden-groningen.nl

Opdrachten

Voor alle openbare aankondigingen van opdrachten en aankondigingen van gegunde opdrachten van gemeente Midden-Groningen verwijzen wij naar Tenderned.nl. Het gebruik van dit platform is vanuit de Aanbestedingswet verplicht. Spelregels op gebied van inkoop en aanbesteden zijn beschreven in de nota Inkoop- en Aanbestedingsbeleid. Op TenderNed zelf staan diverse handleidingen die u op weg helpen in het gebruik van dit platform.

Aanbestedingskalender

Alle aanbestedingen staan vanaf januari 2021 op de aanbestedingskalender. Zo weet u precies welke aanbestedingen de gemeente Midden-Groningen gaat uitzetten. Deze kalender zal regelmatig worden bijgewerkt. Er kunnen geen rechten aan worden ontleend. Acquisitie als reactie op deze aanbestedingskalender stellen we niet op prijs.

Inkoopvoorwaarden bij aanbestedingen

De gemeente past voor haar leveringen, diensten en werken diverse algemene inkoopvoorwaarden toe. Door het gebruik van deze voorwaarden zijn wij in staat om een goede opdrachtgever te zijn. De toepassing van uniforme voorwaarden zorgt voor een heldere risico- en aansprakelijkheidsverdeling tussen partijen bij contractvorming en gedurende de looptijd van het contract. Daarbij zijn de randvoorwaarden waaronder er wordt samengewerkt universeel en transparant. Daarnaast draagt het werken met uniforme en landelijk gangbare voorwaarden bij aan het verminderen van administratief werk voor zowel de gemeente als ondernemers.

Wat betreft de Algemene inkoopvoorwaarden voor werken geldt dat we in de uitvoeringspraktijk gebruik maken van de diverse landelijk gestandaardiseerde en ook landelijk toegepaste algemene inkoopvoorwaarden.

Indien u één van deze Algemene inkoopvoorwaarden wilt inzien kunt u deze opvragen via inkoop@midden-groningen.nl.

Lokale en regionale ondernemers

De gemeente Midden-Groningen vindt het belangrijk dat lokale en regionale ondernemers de kans krijgen om een opdracht van de gemeente te ontvangen. Dit is in het inkoopbeleid opgenomen. Sommige opdrachten hebben alleen een omvang of complexiteit die het lastig maakt voor kleinere bedrijven om daar zelfstandig naar mee te dingen. Dat wil niet zeggen dat die bedrijven niet in aanmerking kunnen komen. Samenwerking tussen bedrijven is een goede oplossing om met gebundelde capaciteit en expertise een volwaardige invulling te geven aan de opgave die de gemeente met de aanbesteding in de markt zet.

Klachtenregeling

De gemeente Midden-Groningen heeft, volgens het advies ‘Klachtafhandeling bij aanbesteden’ van de Rijksoverheid een klachtenmeldpunt ingericht. Vanuit een onafhankelijke positie brengen ze een advies uit. Het advies van het klachtenmeldpunt aan de aanbestedende dienst is zwaarwegend maar niet bindend. Een ondernemer kan een klacht met betrekking tot de aanbestedingsprocedure indienen bij dit klachtenmeldpunt op het e-mailadres: klachtenmeldpuntinkoop@midden-groningen.nl.

Klachten kunnen betrekking hebben op het niet naleven van wettelijke bepalingen of inbreuk op algemene aanbestedingsbeginselen. Alleen ondernemers die belang hebben bij het krijgen van een specifieke overheidsopdracht kunnen een klacht indienen. Deze kan alleen schriftelijk worden ingediend. De klacht moet duidelijk en gemotiveerd aangeven op welk onderdeel van de aanbestedingsprocedure de klacht betrekking heeft. De klacht bevat verder:

 • de dagtekening
 • de naam en het adres van de ondernemer en
 • de aanduiding van de aanbesteding.

Een klacht over de inhoud van het aanbestedingsbeleid van de aanbestedende dienst in het algemeen nemen wij niet in behandeling.

Een materiedeskundige behandelt de klacht. Deze functionaris is niet betrokken bij de aanbestedingsprocedure waar de klacht over gaat. De klacht wordt zo spoedig mogelijk in behandeling genomen en de klager wordt hierover geïnformeerd.

De klager kan in 2 gevallen de klacht voorleggen aan de Commissie van Aanbestedingsexperts:

 1. Als de klager het niet eens is met het besluit
 2. Als er niet binnen een redelijke termijn op de klacht is gereageerd

Het indienen van een klacht heeft geen opschortende werking. De aanbesteding stellen wij dus niet uit. Voor zover dat aan de orde is, kan een inschrijver tijdig formeel bezwaar maken en een procedure starten. 

Voor meer achtergrondinformatie verwijzen wij u naar de website van Pianoo

Vragen

Voor meer informatie over inkoop en aanbesteden kunt u contact opnemen met het Team Juridisch Advies, Inkoop & Contracten via inkoop@midden-groningen.nl of via telefoonnummer 0598 - 37 37 37.