Leerplicht

Algemeen

Kinderen van 5 tot 16 jaar zijn leerplichtig. Jongeren tussen de 16 en 18 jaar die nog geen startkwalificatie hebben behaald zijn kwalificatieplichtig.

Startkwalificatie

Een startkwalificatie is (minimaal) een diploma MBO 2, MBO 3, MBO 4, HAVO of VWO. Heeft u vragen en wilt u contact met een leerplichtambtenaar? Dan kunt u terecht bij het Bedrijf voor Werk, Re-integratie en Inkomen (BWRI). De BWRI voert in deze gemeente de preventieve- en handhavingstaken van de leerplichtwet uit.

 

Contact

Veelgestelde vragen leerplicht

Veelgestelde vragen leerplicht

Als een kind 4 jaar is mag het naar de basisschool. Het kind is dan nog niet leerplichtig. Een kind is leerplichtig op de 1e dag van de nieuwe maand na de 5e verjaardag van het kind.

Bijvoorbeeld: uw kind wordt op 16 mei 5 jaar. Uw kind is dan vanaf 1 juni leerplichtig.

Een kind is volledig leerplichtig tot het einde van het schooljaar waarin het 16 jaar wordt. 

Bijvoorbeeld: uw kind wordt op 21 december 16 jaar, de leerplicht stopt dan aan het einde van dat schooljaar. 

De kwalificatieplicht houdt in dat jongeren zonder startkwalificatie tot hun 18e onderwijs moeten volgen.

Voor sommige jongeren in het speciaal onderwijs geldt een uitzondering op de kwalificatieplicht. Heeft een jongere onderwijs gevolgd in het uitstroomprofiel 'arbeidsmarktgericht' of 'dagbesteding' op het voortgezet speciaal onderwijs. Dan is de jongere niet meer kwalificatieplichtig. Voor een jongere met een diploma of getuigschrift van de praktijkschool vervalt de kwalificatieplicht ook. 

De schooldirectie kan in sommige gevallen toestemming geven voor het niet aanwezig zijn van de leerling door situaties die belangrijk zijn . Het gaat dan om:

 • huwelijk van bloedverwanten of aanverwanten tot en met de 3e graad
 • bevalling van moeder/verzorgster
 • viering van een 24-, 40- of 50-jarig ambstjubileum van ouder(s)/verzorger(s) of grootouder(s)
 • viering van 12,5-, 25-, 40-, 50- of 60-jarig (huwelijks)jubileum van ouder(s)/verzorger(s) of grootouder(s)
 • overlijden of een ernstige ziekte ouder(s), verzorger(s) en familieleden to en met de 4e graad. Het gaat dan altijd om spoedaanvragen en het niet aanwezig zijn kan vaak pas achteraf beoordeeld worden
 • verhuizing van uw gezin
 • sommige religieuze feestdagen (na kennisgeving aan de schooldirecteur)

De leerplichtambtenaar beslist over het niet aanwezig zijn voor belangrijke situaties van meer dan 10 dagen. Dit kan nooit vakantieverlof zijn. 

De schooldirecteur kan maximaal 10 extra vrije dagen geven. Dit mag nooit plaatsvinden in de 1e 2 weken van een nieuw schooljaar.

Voorwaarden voor extra vrije dagen zijn: 

Als u vanwege uw werk (of het werk van uw partner) tijdens geen enkele schoolvakantie met uw  gezin op vakantie kunt. Dit moet dan komen door de bijzondere aard van uw beroep. Bijvoorbeeld omdat u seizoensgebonden werk heeft of uw werk piekdruktes kent tijdens alle schoolvakanties. 

Heeft u toestemming gekregen voor extra vrije dagen, dan kunt u voor dat schooljaar niet nogmaals toestemming krijgen voor extra vrije dagen. 

Werkt u in loondienst? Dan heeft u een werkgeversverklaring nodig. Bij twijfel kunnen we om een accountantsverklaring vragen. Werkt u als zelfstandige? Dan heeft u een accountantsverklaring nodig waaruit blijkt dat u niet acceptabele risico's loopt als u toch in een schoolvakantie op vakantie moet. 

Het aanvraagformulier voor extra vrije dagen kunt u krijgen bij de directeur van de school. 

 

In een aantal gevallen kunt u vrijstelling van de inschrijvingsplicht op een erkende school aanvragen:

Als het kind niet in staat is om dagonderwijs te volgen en 14 jaar of ouder is, dan is er een andere leerbegeleiding mogelijk.

Uw kind kan dan een deel van de tijd praktijkonderwijs volgen; licht werk gecombineerd met een begeleidend onderwijsprogramma. 

Wilt u vervangende leerplicht aanvragen? Neem dan eerst contact op met een leerplichtambtenaar. Dit kan via telefoonnummer 0598 - 37 37 00 of stuur een mail naar leerlingzaken@bwri.nl.

Afwezig zijn mag:
 • met een geldig reden
 • na toestemming voor extra vrije dagen
 • bij ziekte
Afwezig zijn mag niet:
 • zonder geldige reden (afwezig zonder bericht, te laat komen, buiten de schoolvakantie op vakantie)
 • geldige reden, maar geen toestemming voor extra vrije dagen gevraagd

 

Voor jongeren ouder dan 18 jaar is er geen plicht om naar school te gaan.

Heb je geen diploma van het MBO 2, MBO 3, MBO 4 of van de HAVO of VWO? Maar wil je wel begeleiding bij het zoeken naar scholing of werk?

Neem dan contact op met het Regionaal Meld- en Co√∂rdinatiepunt (RMC), telefoon: 0598 - 37 37 00 of mail naar leerlingzaken@bwri.nl.

Het RMC begeleidt jongeren van 18 tot 23 jaar die te vroeg van school gaan of al van school zijn. En daardoor geen startkwalificatie hebben.