Mobiliteitsplan Midden-Groningen

Algemeen

De gemeente heeft een nieuw mobiliteitsplan gemaakt. Daarin staat hoe we de volgende 10 tot 15 jaar omgaan met de mobiliteit in onze gemeente (bijvoorbeeld auto, fiets, voetgangers, openbaar vervoer en leefbaarheid). Dit hebben we samen met onze bewoners, ondernemers en betrokken organisaties gedaan. Het plan ligt van 20 juni tot 5 augustus 2024 ter inzage.

Ter inzage legging Ontwerp mobiliteitsplan Midden-Groningen

Burgemeester en wethouders van Midden-Groningen maken bekend dat de Ontwerp Mobiliteitsplan 6 weken ter inzage ligt. U kunt het plan bekijken vanaf donderdag 20 juni 2024. 

Ter inzage legging mobiliteitsplan Midden-Groningen

We hebben een ontwerp gemaakt van een nieuw mobiliteitsplan voor Midden-Groningen. De komende 6 weken wordt dit ontwerp ter inzage gelegd. Dat betekent dat inwoners, bedrijven en andere belanghebbenden een reactie (zienswijze) kunnen geven op het Ontwerp Mobiliteitsplan. Na de zomer van 2024 geeft het college een reactie op de binnengekomen zienswijzen en wordt de Ontwerp Mobiliteitsplan ter besluitvorming aan de gemeenteraad voorgelegd.

Het Ontwerp Mobiliteitsplan Midden-Groningen kunt u inzien van donderdag 20 juni tot maandag 5 augustus. Inzien kan op www.officielebekendmakingen.nl. Een papieren versie van het Ontwerp Mobiliteitsplan Midden-Groningen kunt u inzien bij het Contactplein, locatie Huis van Cultuur en Bestuur (Gorecht-Oost 157 te Hoogezand). Dit kan tijdens de openingstijden. 

Van donderdag 20 juni 2024 tot maandag 5 augustus 2024 kan een zienswijze ingediend worden op het Ontwerp Mobiliteitsplan Midden-Groningen. Dit betekent dat belanghebbenden, inwoners van Midden-Groningen en bedrijven kunnen reageren op dit plan. 

Dit kan op 2 manieren:

  1. Bij voorkeur per e-mail.
  2. Lukt e-mailen niet? Dan mag per post ook.

Zienswijze opsturen per e-mail

Zienswijze opsturen per post

  • Lukt e-mailen niet? Dan mag u de zienswijze opsturen per post.
  • Stuur het naar: Gemeente Midden-Groningen, Postbus 75, 9600 AB  Hoogezand.
  • Onder vermelding van: zienswijze Ontwerp Mobiliteitsplan Midden-Groningen.
  • Wilt u reactie op uw zienswijze? Vermeld dan ook uw naam en adresgegevens.

Heeft u nog vragen? Neem dan contact met ons op. 

Geschiedenis

We zijn in 2020 begonnen. We hebben toen veel informatie van bewoners, ondernemers en organisaties verzameld. Dit hebben we gedaan via een vragenlijst en via een online bewonersbijeenkomst. Daarnaast hebben we onderzoek gedaan naar onder andere de verkeersonveiligheid in onze gemeente.

Ook hebben we het beleid van de rijksoverheid en de Provincie Groningen bestudeerd. Al die informatie samen hebben we vertaald naar een concept-mobiliteitsplan. Dit plan hebben we in 2020 besproken met een externe en een interne groep die advies geeft, en de gemeenteraad. Het planproces is daarna vertraagd waardoor de gemeenteraad het Mobiliteitsplan toen niet heeft vastgesteld. Dat is wel nodig. Sinds zomer 2023 hebben we de werkzaamheden voor het Mobiliteitsplan weer opgestart.

Planning

Planning

Het plan uit 2020 hebben we aangepast omdat het beleid sinds die tijd veranderd is. Verder hebben we het plan aangevuld met een visie voor het stedelijk deel van onze gemeente: Hoogezand en Sappemeer. Daarvoor hebben we op 20 maart 2024 een besloten bijeenkomst met bewonersorganisaties, ondernemers en betrokken organisaties uit die plaatsen gehad. We hebben een lange termijnvisie gemaakt voor het verkeer in Hoogezand en Sappemeer. Deze hebben we opgenomen in het mobiliteitsplan.

In mei hebben we het conceptplan besproken met een interne en een externe groep die advies heeft gegeven. 

Na de periode dat het plan ter inzage ligt geven we in september/oktober een uitleg over het plan. Dit gaan we doen tijdens een digitale bijeenkomst. Hier zullen alle bewonerscommissies, dorpsbelangen en ondernemersorganisaties in de gemeente voor worden uitgenodigd. Meer informatie volgt nog op deze plaats.

Op 18 juli 2024 is er een beeldvormende vergadering van de gemeenteraad over het mobiliteitsplan. U kunt daarbij zijn als u wilt. Meer informatie vindt u op midden-groningen.raadsinformatie.nl

Na de zomervakantie gaan we alle reacties verwerken. De planning is om het Mobiliteitsplan op 28 november door onze gemeenteraad te laten vaststellen.

Contact

Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met onze collega's van het team Ruimtelijke en Economische Ontwikkeling.