Vaststelling bestemmingsplan Sappemeer, Rijksweg Oost 133 en besluit hogere waarden Wet geluidhinder

Status: Vastgesteld

Burgemeester en wethouders van Midden-Groningen maken bekend, dat de gemeenteraad op 29 juni 2023 het bestemmingsplan Sappemeer, Rijksweg Oost 133 ongewijzigd heeft vastgesteld.

Bestemmingsplan

Inhoud van het plan
Het bestemmingsplan is bedoeld om de vestiging van het bedrijf Groen Infra B.V op het perceel Rijksweg Oost 133 te Sappemeer (naast Rijksweg Oost 137) mogelijk te maken. Dit is een bedrijf met activiteiten op het gebied van groenvoorziening, terreininrichting en kleinschalige opkweek. Als gebouwen worden een bedrijfsruimte en een bedrijfswoning mogelijk gemaakt. 

Het plan inzien
Het bestemmingsplan met bijbehorende stukken en het raadsbesluit kunt u inzien van donderdag 20 juli 2023 tot en met donderdag 30 augustus 2023. Inzien kan op www.ruimtelijkeplannen.nl, onder nummer NL.IMRO.1952.bpsaprwoost133-va01. Ook kunt u een papieren versie inzien bij het Contactplein, locatie Huis van Cultuur en Bestuur (Gorecht-Oost 157 te Hoogezand). Dit kan tijdens de openingstijden.

Reageren op het plan (instellen beroep)
Van 20 juli 2023 tot en met 30 augustus 2023 kan beroep worden ingesteld. Een schriftelijk en gemotiveerd beroepschrift kunt u sturen naar:

Raad van State, Afdeling bestuursrechtspraak
Postbus 20019
2500 EA Den Haag.

In beroep gaan heeft geen schorsende werking, waardoor het bestemmingsplan de dag na afloop van de beroepstermijn in werking treedt. Daarom kunt u met een afzonderlijke brief aan de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, verzoeken om een voorlopige voorziening. Zo’n verzoek heeft wel een schorsende werking.

U kunt uw beroepschrift en uw verzoek om een voorlopige voorziening ook digitaal indienen. Dat kan via https://mijn.rechtspraak.nl/start/burger. Hiervoor is een elektronische handtekening (DigiD) noodzakelijk.

Besluit hogere waarden Wet geluidhinder

Burgemeester en wethouders van Midden-Groningen hebben op 29 juni 2023 een hogere wegverkeerslawaai vastgesteld voor het hiervoor genoemde bestemmingsplan.

Het plangebied ligt binnen de bestaande geluidszone van de A7. Om het bestemmingsplan vast te kunnen stellen is een hogere waarde vastgesteld van maximaal 53dB.

Het besluit inzien
Het besluit kunt u inzien van donderdag 20 juli 2023 tot en met woensdag 30 augustus 2023. Een papieren versie inzien bij het Contactplein, locatie Huis van Cultuur en Bestuur (Gorecht-Oost 157 te Hoogezand). Dit kan tijdens de openingstijden.

Reageren op het besluit (instellen beroep)
Vanaf vrijdag 21 juli 2023 kan gedurende zes weken beroep worden ingesteld door belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat zij geen zienswijze tegen het ontwerpbesluit hebben ingediend.

Een schriftelijk en gemotiveerd beroepschrift kunt u sturen naar:

Raad van State, Afdeling bestuursrechtspraak
Postbus 20019
2500 EA Den Haag.

In beroep gaan heeft geen schorsende werking, waardoor het besluit de dag na afloop van de beroepstermijn in werking treedt. Daarom kunt u met een afzonderlijke brief aan de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, verzoeken om een voorlopige voorziening. Zo’n verzoek heeft wel een schorsende werking.

U kunt uw beroepschrift en uw verzoek om een voorlopige voorziening ook digitaal indienen. Dat kan via https://mijn.rechtspraak.nl/start/burger
Hiervoor is een elektronische handtekening (DigiD) noodzakelijk.

Informatie
Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met een medewerker van het team Ruimtelijke Ontwikkeling via 0598 - 37 37 37.