Verleende omgevingsvergunning Siddeburen, Hoofdweg 24a

Status: Vastgesteld

Informatie

Burgemeester en wethouders van Midden-Groningen hebben een omgevingsvergunning verleend voor vervangende nieuwbouw van de woning verder achter op het perceel op het adres Hoofdweg 24A te Siddeburen. De aanvraag heeft betrekking op de volgende activiteiten:

- bouwen van een bouwwerk;
- gebruiken van gronden en/of bouwwerken in strijd met het bestemmingsplan;

De aanvraag betreft een door de gemeenteraad aangewezen categorie waarvoor geen verklaring van geen bedenkingen is vereist. Het ontwerpbesluit heeft vanaf 12 augustus 2021 6 weken ter inzage gelegen. Er zijn geen zienswijzen ontvangen. Het besluit is ten opzichte van het ontwerpbesluit niet gewijzigd.

Het besluit inzien
Het besluit met bijbehorende stukken kunt u inzien van donderdag 30 september tot en met donderdag 11 november 2021. Inzien kan op www.ruimtelijkeplannen.nl, onder nummer  NL.IMRO.1952.ovsidhoofdweg24A. Ook kunt u een papieren versie met bijbehorende stukken inzien bij het Contactplein, locatie Huis van Cultuur en Bestuur (Gorecht-Oost 157 te Hoogezand). Dit kan tijdens de openingstijden.

Reageren op het besluit (instellen beroep)
Van vrijdag 1 oktober tot en met donderdag 11 november 2021 kan beroep worden ingesteld door belanghebbenden. Een schriftelijk en gemotiveerd beroepschrift kunt u sturen aan de Rechtbank Noord-Nederland, Afdeling bestuursrecht, Postbus 150, 9700 AD Groningen.

In beroep gaan heeft geen schorsende werking, waardoor het besluit de dag na afloop van de beroepstermijn in werking treedt. Daarom kunt u met een afzonderlijke brief aan de voorzieningenrechter van de Afdeling bestuursrecht van de Rechtbank Noord-Nederland, verzoeken om een voorlopige voorziening. Zo’n verzoek heeft wel een schorsende werking.

U kunt uw beroepschrift en uw verzoek om een voorlopige voorziening ook digitaal indienen. Dat kan via https://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Hiervoor is een elektronische handtekening (DigiD) noodzakelijk.

Informatie
Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met een medewerker van het team Ruimtelijke Ontwikkeling via 0598 - 37 37 37.