Verleende omgevingsvergunning (uitgebreide procedure) Gebroeders Bollegraafstraat 10 t/m 24 te Siddeburen

Status: Vastgesteld

Informatie

Burgemeester en wethouders van Midden-Groningen hebben een omgevingsvergunning verleend voor het bouwen van 8 woningen aan Gebr. Bollegraafstraat 10 t/m 24, 9628 GB te Siddeburen.

De aanvraag heeft betrekking op de volgende activiteiten:
- bouwen van een bouwwerk;
- gebruiken van gronden en/of bouwwerken in strijd met het bestemmingsplan;

De aanvraag betreft een door de gemeenteraad aangewezen categorie waarvoor geen verklaring van geen bedenkingen is vereist. Het ontwerpbesluit heeft vanaf 15 juli 2021 6 weken ter inzage gelegen. Er zijn 5 zienswijzen ontvangen. Het besluit is ten opzichte van het ontwerpbesluit niet gewijzigd.

Het besluit inzien
Het besluit met bijbehorende stukken kunt u inzien van donderdag 2 december 2021 tot en met donderdag 13 januari 2022. Inzien kan op www.ruimtelijkeplannen.nl, onder nummer NL.IMRO.1952.ovsidweerterij2-va01.  Ook kunt u een papieren versie met alle bijbehorende stukken inzien bij het Contactplein, locatie Huis van Cultuur en Bestuur (Gorecht-Oost 157 te Hoogezand). Dit kan tijdens de openingstijden.

Reageren op het besluit (instellen beroep)

Van vrijdag 3 december 2021 tot en met donderdag 13 januari 2022 kan beroep worden ingesteld door belanghebbenden. Een schriftelijk en gemotiveerd beroepschrift kunt u sturen aan de Rechtbank Noord-Nederland, Afdeling bestuursrecht, Postbus 150, 9700 AD Groningen.

In beroep gaan heeft geen schorsende werking, waardoor het besluit de dag na afloop van de beroepstermijn in werking treedt. Daarom kunt u met een afzonderlijke brief aan de voorzieningenrechter van de Afdeling bestuursrecht van de Rechtbank Noord-Nederland, verzoeken om een voorlopige voorziening. Zo’n verzoek heeft wel een schorsende werking.

U kunt uw beroepschrift en uw verzoek om een voorlopige voorziening ook digitaal indienen. Dat kan via https://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Hiervoor is een elektronische handtekening (DigiD) noodzakelijk.

Informatie
Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met een medewerker van het team Ruimtelijke Ontwikkeling via 0598 - 37 37 37.