Verleende omgevingsvergunning (uitgebreide procedure) Graauwedijk 61 Overschild

Status: Vastgesteld

Burgemeester en wethouders van Midden-Groningen hebben de volgende omgevingsvergunning op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) verleend.

Informatie

Deze omgevingsvergunning is verleend voor het bouwkundig versterken, restaureren en uitbreiden van een kerkgebouw (Rijksmonument).

Locatie  :

  • Graauwedijk 61, 9625 PB Overschild.


Activiteiten:

  • Het bouwen van een bouwwerk (art. 2.1, lid 1, onder a Wabo);
  • Het gebruiken van gronden of bouwwerken in strijd met een bestemmingsplan (art. 2.1,  lid 1, onder c Wabo);      
  • Het slopen, verstoren, verplaatsen of in enig opzicht wijzigen van een rijksmonument (art. 2.1, lid 1, onder f Wabo).  

Naar aanleiding van het ontwerpbesluit zijn zienswijzen ontvangen. Deze hebben geleid tot wijzigingen ten opzichte van het ontwerpbesluit.

Het besluit inzien
Het besluit met bijbehorende stukken kunt u inzien van donderdag 7 juli tot en met donderdag 18 augustus 2022. Inzien kan op www.ruimtelijkeplannen.nl, onder nummer NL.IMRO.1952.ovovsgraauwedijk61-va01. De betreffende bijlagen zijn onderaan deze webpublicatie bijgevoegd als pdf-bestanden. Ook kunt u een papieren versie inzien bij het Contactplein, locatie Huis van Cultuur en Bestuur (Gorecht-Oost 157 te Hoogezand). Dit kan tijdens de openingstijden.

Reageren op het besluit (instellen beroep)
Van vrijdag 8 juli tot en met donderdag 18 augustus 2022 kan beroep worden ingesteld. Een schriftelijk en gemotiveerd beroepschrift kunt u sturen aan de Rechtbank Noord-Nederland, Afdeling bestuursrecht, Postbus 150, 9700 AD Groningen.

In beroep gaan heeft geen schorsende werking, waardoor het besluit de dag na afloop van de beroepstermijn in werking treedt. Daarom kunt u met een afzonderlijke brief aan de voorzieningenrechter van de Afdeling bestuursrecht van de Rechtbank Noord-Nederland, verzoeken om een voorlopige voorziening. Zo’n verzoek heeft wel een schorsende werking.

U kunt uw beroepschrift en uw verzoek om een voorlopige voorziening ook digitaal indienen. Dat kan via https://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Hiervoor is een elektronische handtekening (DigiD) noodzakelijk.

Informatie
Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met een medewerker van het team Ruimtelijke Ontwikkeling via 0598 - 37 37 37.