Verleende omgevingsvergunning (uitgebreide procedure) Hoofdstraat/Winkelhoek Hoogezand en besluit hogere waarden Wet geluidhinder

Status: Vastgesteld

Burgemeester en wethouders van Midden-Groningen hebben een omgevingsvergunning verleend voor de bouw van 33 appartementen aan de Hoofdstraat/Winkelhoek in Hoogezand.

De aanvraag heeft betrekking op de volgende activiteiten:
- Bouwen van een bouwwerk;
- Afwijken van het bestemmingsplan.

De aanvraag is een door de gemeenteraad aangewezen categorie waarvoor geen verklaring van geen bedenkingen is vereist.

Het ontwerpbesluit heeft vanaf 19 januari 2023 6 weken ter inzage gelegen. Er zijn drie zienswijzen ontvangen. Het besluit is ten opzichte van het ontwerpbesluit niet gewijzigd.

Besluit omgevingsvergunning (uitgebreide procedure)

Het besluit inzien
Het besluit en de stukken kunt u inzien van donderdag 29 juni tot en met woensdag 9 augustus 2023.
Inzien kan op www.ruimtelijkeplannen.nl, onder nummer NL.IMRO.1952.ovhgzwinkelh-va01. Ook kunt u een papieren versie inzien bij het Contactplein, locatie Huis van Cultuur en Bestuur (Gorecht-Oost 157 in Hoogezand). Dit kan tijdens de openingstijden.

Reageren op het besluit (instellen beroep)
Van 29 juni 2023 tot en met 9 augustus 2023 kan beroep worden ingesteld door belanghebbenden.

Een schriftelijk en gemotiveerd beroepschrift kunt u sturen aan de Rechtbank Noord-Nederland, Afdeling bestuursrecht, Postbus 150, 9700 AD Groningen.

In beroep gaan heeft geen schorsende werking, waardoor het besluit de dag na afloop van de beroepstermijn in werking treedt. Daarom kunt u met een afzonderlijke brief aan de voorzieningenrechter van de Afdeling bestuursrecht van de Rechtbank Noord-Nederland, verzoeken om een voorlopige voorziening. Zo’n verzoek heeft wel een schorsende werking.

U kunt uw beroepschrift en uw verzoek om een voorlopige voorziening ook digitaal indienen. Dat kan via loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Hiervoor heeft u een elektronische handtekening (DigiD) nodig.

Besluit hogere waarden Wet geluidhinder

Burgemeester en wethouders van Midden-Groningen hebben op 6 juni 2023 hogere waarden wegverkeerslawaai vastgesteld voor de hiervoor genoemde omgevingsvergunning.

De locatie ligt binnen de bestaande geluidszone Hoofdstraat Hoogezand. Om de omgevingsvergunning te kunnen verlenen zijn hogere waarden nodig van 63 dB/dB(A).

Het besluit inzien
Het besluit kunt u inzien van donderdag 29 juni 2023 tot en met woensdag 9 augustus 2023.
Inzien kan op www.ruimtelijkeplannen.nl, onder nummer NL.IMRO.1952.ovhgzwinkelh-va01. Ook kunt u een papieren versie inzien bij het Contactplein, locatie Huis van Cultuur en Bestuur (Gorecht-Oost 157 in Hoogezand). Dit kan tijdens de openingstijden.

Reageren op het besluit (instellen beroep)
Van 29 juni tot en met 9 augustus 2023 kan beroep worden ingesteld door belanghebbenden.

Een schriftelijk en gemotiveerd beroepschrift kunt u sturen aan de Raad van State, Afdeling bestuursrechtspraak, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

In beroep gaan heeft geen schorsende werking, waardoor het besluit de dag na afloop van de beroepstermijn in werking treedt. Daarom kunt u met een afzonderlijke brief aan de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, verzoeken om een voorlopige voorziening. Zo’n verzoek heeft wel een schorsende werking.

U kunt uw beroepschrift en uw verzoek om een voorlopige voorziening ook digitaal indienen. Dat kan via loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Hiervoor heeft u een elektronische handtekening (DigiD) nodig.