Verleende omgevingsvergunning (uitgebreide procedure) Noorderstraat 25 Noordbroek

Status: Vastgesteld

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Midden-Groningen maakt bekend op 14 september 2022 de volgende tweede fase-omgevingsvergunning (nr. Z2021-010345) met wijziging van de eerste fase-omgevingsvergunning op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) te hebben verleend en te hebben verzonden aan de aanvrager:
- Noorderstraat 25, 9635 TE, Noordbroek, voor het veranderen van de inrichting.

Activiteiten

De vergunning heeft betrekking op de volgende in de Wabo genoemde activiteiten:

• het bouwen van een bouwwerk;

• het handelen in strijd met

regels ruimtelijke ordening;

• het milieuneutraal veranderen van een inrichting;

De veranderingen hebben betrekking op het verlengen van de pluimveestallen, een overdekte uitloop tussen de stallen, het verplaatsen van de warmtewisselaars naar de achterzijde van de pluimveestallen en het oprichten van een loods.

Naar aanleiding van het ontwerpbesluit zijn geen zienswijzen ontvangen. De beschikking is niet gewijzigd ten opzichte van het ontwerpbesluit.

Inzage

Het besluit en de stukken liggen vanaf 15 september 2022 tot en met 26 oktober 2022 ter inzage op het gemeentehuis van de gemeente Midden-Groningen, Gorecht-Oost 157 in Hoogezand. Inzien kan tijdens de openingstijden.

Beroep en voorlopige voorziening Tijdens de periode dat het besluit ter inzage ligt, kunt u beroep instellen bij de Rechtbank Noord Nederland. Als spoed is vereist, kan ook een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Noord-Nederland (Postbus 150, 9700 AD Groningen).

Informatie

Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met een medewerker van het team Ruimtelijke Ontwikkeling via 0598 - 37 37 37.