Verleende omgevingsvergunning (uitgebreide procedure) Zandwerf 2 te Hellum

Status: Vastgesteld

Burgemeester en wethouders van Midden-Groningen maken bekend dat de gemeenteraad op 11 mei 2023 de volgende omgevingsvergunning op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) heeft verleend en heeft verzonden aan de aanvrager:

- Zandwerf 2 te Hellum, aanbouw van een overdekte uitloopruimte aan een bestaand dierenverblijf

Naar aanleiding van het ontwerpbesluit is een zienswijze ontvangen. De beschikking is gewijzigd ten opzichte van het ontwerpbesluit.

Informatie

Het besluit inzien
Het besluit met bijbehorende stukken kunt u inzien van donderdag 8 juni 2023 tot en met donderdag 20 juli 2023. Dit kan op www.ruimtelijkeplannen.nl, onder nummer NL.IMRO.1952.ovhelzandwerf2-va01. Ook kunt u een papieren versie inzien bij het Contactplein, locatie Huis van Cultuur en Bestuur (Gorecht-Oost 157 te Hoogezand). Dit kan tijdens de openingstijden.

Reageren op het besluit (instellen beroep)
Van 8 juni 2023 tot en met 20 juni 2023 kan beroep worden ingesteld. Een schriftelijk en gemotiveerd beroepschrift kunt u sturen naar:

Rechtbank Noord-Nederland, afdeling Bestuursrecht

Postbus 150

9700 AD GRONINGEN

In beroep gaan heeft geen schorsende werking, waardoor de omgevingsvergunning de dag na afloop van de beroepstermijn in werking treedt. Daarom kunt u met een afzonderlijke brief aan de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, verzoeken om een voorlopige voorziening. Zo’n verzoek heeft wel een schorsende werking. Voor het instellen van beroep zijn griffierechten verschuldigd.

U kunt uw beroepschrift en uw verzoek om een voorlopige voorziening ook digitaal indienen. Dat kan via mijn.rechtspraak.nl/start/burger. Hiervoor is een elektronische handtekening (DigiD) noodzakelijk.

Informatie
Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met een medewerker van het team Ruimtelijke Ontwikkeling via 0598 - 37 37 37.