Aanvragen subsidie proeftuin aardgasvrije dorpen

Algemeen

Deze subsidieregeling geldt voor het aanbrengen van maatregelen die energie besparen en/of opwekken aan of op een bestaand huur- of koophuis of utiliteitsgebouw (kantoor, fabriek, school). Deze maatregelen moeten ervoor zorgen dat de gebouwen aardgasvrij zijn of daar klaar voor zijn. De regeling geldt voor de dorpen Steendam en Tjuchem binnen de gemeente Midden-Groningen.

Nodig bij uw aanvraag 

 1. Een ingevuld ondertekeningsformulier.
 2. Een offerte van uw leverancier. Hierin staat in ieder geval:
  • De prijs van de maatregelen.
  • Een omschrijving van de maatregelen.
  • De datum waarop u van plan bent de maatregelen uit te laten voeren.

Goed om te weten

 1. De regeling geldt voor de dorpen Steendam en Tjuchem binnen de gemeente Midden-Groningen. 
 2. Het subsidiebedrag is maximaal € 8.000 en kan niet meer zijn dan de echte kosten.
 3. Een subsidieaanvraag kan uit meerdere maatregelen en/of diensten bestaan.
 4. De maatregelen moeten zijn uitgevoerd tussen 28 mei 2022 en 31 december 2028.
 5. U kunt de subsidie tot en met 31 december 2028 aanvragen.

Na uw aanvraag

Als u de maatregelen heeft laten uitvoeren moet u de subsidie nog laten vaststellen. U krijgt een brief van ons waarin staat hoe u dit kunt doen. Voor het vaststellen van de subsidie heeft u nodig:

 1. De betaalde facturen voor de maatregelen. Hierin staat in ieder geval:
  • Uitgesplitst en aangemerkt voor welk deel van de kosten u subsidie vraagt.
  • Een omschrijving van de maatregelen.
  • De datum waarop de maatregelen zijn uitgevoerd.
  • Foto’s van de maatregelen die u heeft laten uitvoeren.
 2. Een betaalbewijs in de vorm van een bankafschrift.
 3. Minimaal 1 kleurenfoto van de maatregelen waarvoor u de subsidie aangevraagd heeft.

Uitleg de-minimissteun voor ondernemers

Bent u ondernemer en krijgt u van ons een subsidie? Dan is dit staatssteun. Deze staatssteun heet ‘de-minimissteun’. De hoogte van de staatssteun is de subsidie die u van ons krijgt. Het is uw eigen verantwoordelijkheid om te controleren of u al staatssteun heeft gehad en voor hoeveel. Lees de uitleg voor meer informatie.  

Uitleg de-minimissteun bij aanvraag subsidie proeftuin aardgasvrije dorpen Steendam en Tjuchem

Op grond van de algemene de-minimisverordening kunnen overheden ondernemingen over een periode van 3 belastingjaren tot € 200.000 steunen met de-minimissteun. In het aanvraagformulier geeft u aan hoeveel de-minimissteun u heeft ontvangen in dit belastingjaar en in de afgelopen 2 belastingjaren. De algemene de-minimisverordening is in principe van toepassing op steun aan ondernemingen in alle sectoren. Een aantal sectoren is echter uitgesloten en worden apart geregeld met eigen Europese regels voor de-minimisssteun.

Uitgesloten sectoren

 • De visserij- en aquacultuursector (eigen drempel van € 30.000).
 • De primaire productie van landbouwproducten (eigen drempel van € 20.000).
 • De afzet van landbouwproducten in de volgende gevallen:
  • Wanneer het steunbedrag wordt vastgesteld op basis van de prijs of de hoeveelheid van dergelijke van primaire producenten afgenomen producten.
  • Wanneer de steun afhankelijk wordt gesteld van de voorwaarde dat deze steun geheel of ten dele aan primaire producenten wordt doorgegeven.
  • Steun voor werkzaamheden die verband houden met de uitvoer naar derde landen of lidstaten.
  • Steun die afhangt van het gebruik van binnenlandse in plaats van ingevoerde goederen.

Bedragen minimissteun 

Aan een onderneming die voor rekening van derden goederenvervoer over de weg verricht, kan maximaal € 100.000 over een periode van 3 belastingjaren worden verleend.  

Een landbouwbedrijf kan tot € 20.000 aan de-minimissteun in een periode van 3 belastingjaren krijgen. Een vissersbedrijf kan tot € 30.000 steun in een periode van 3 belastingjaren aan de-minimissteun ontvangen van een overheid. De lidstaten mogen geen de-minimissteun verlenen voor de aanschaf of bouw van nieuwe vissersschepen.

Goed om te weten

 • Welk plafond op uw onderneming van toepassing is, is dus afhankelijk van het feit wat voor onderneming u heeft. 
 • Heeft u al de-minimissteun tot het plafond ontvangen? Dan mag aan uw onderneming in het betreffende jaar geen de-minimissteun meer worden verleend.
 • Verder is van belang dat dit plafond geldt per onderneming en niet per vestiging van de onderneming. In de Europese regels staat wanneer sprake is van één onderneming. Het kan namelijk voorkomen dat 2 (of meer) ondernemingen een bepaalde band met elkaar onderhouden en dan onder deze verordeningen als één onderneming worden gezien. 
 • Lidstaten moeten alle relevante gegevens vastleggen om aan te tonen dat aan deze voorwaarden wordt voldaan.

Dit valt onder de minimissteun

Voor de volledigheid wordt opgemerkt dat ook de verruimde borgstellingsregeling voor het midden- en kleinbedrijf gebruikmaakt van de algemene de-minimisverordening, evenals de beleidsregel tegemoetkoming ondernemers getroffen sectoren COVID-19 (de ‘€ 4.000-regeling’). Ook de lening bedrijfskapitaal Tozo is gedeeltelijk de-minimissteun. De rente voor het bedrijfskapitaal is namelijk niet marktconform. Het voordeel dat hierdoor ontstaat is maximaal € 2.000. Er kunnen ook nog andere coronacrisismaatregelen voor ondernemingen zijn of worden gemaakt die gebruik maken van de EU de-minimisregels.

Lees meer over de-minimisverordening 
 

Contact