Archeologisch onderzoek

Algemeen

Soms moet u bij uw vergunningsaanvraag voor bouw- of graafwerkzaamheden een archeologisch onderzoek laten doen en/of een archeologisch rapport meesturen. Dat hangt af van de locatie, de aard van de werkzaamheden in de bodem en de archeologische verwachting in het gebied.

Op de archeologische verwachtingskaart ziet u welke gebieden in Midden-Groningen archeologisch beschermd zijn.

Benodigde onderzoeken

Valt uw bouwplan onder een gebied dat  archeologisch beschermd is, dan moet u In de volgende gevallen een archeologisch bureauonderzoek laten uitvoeren.

Beschermingscategorie

Totaal oppervlak grondwerk, dieper dan 40 cm

Wr-a1  15 m2 of meer
Wr-a2 50 m2 of meer
Wr-a3 100 m2 of meer
Wr-a4 200 m2 of meer

Uit het bureauonderzoek moet blijken of nog aanvullend archeologisch veldonderzoek noodzakelijk is. 

Op basis van de onderzoeken besluit de gemeente of, of onder welke voorwaarden het bouwplan gerealiseerd kan worden (selectiebesluit). In sommige gevallen kan een archeologische opgraving noodzakelijk zijn.   

Ook kan met u worden bekeken of uw plannen zo vorm te geven zijn dat archeologisch onderzoek of een opgraving niet nodig is.

Richtlijnen voor onderzoeken

Archeologische onderzoeken moeten worden uitgevoerd door daarvoor gecertificeerde onderzoeksbureaus en moeten voldoen aan de eisen die beschreven zijn in de Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie (KNA) (link met www.sikb.nl). De gemeente toetst of de archeologische onderzoeken aan de eisen voldoen. 

Wilt u weten waarom een terrein archeologisch beschermd is, dan kunt u deze informatie bij de gemeente opvragen.