Gecoördineerd ter inzage: bestemmingsplan Transformatorstation Meeden 2022 en besluit uitgebreide omgevingsvergunning voor het oprichten en in werking hebben van een inrichting.

Status: Vastgesteld

Op grond van de coördinatieregeling artikel 3.30 Wet ruimtelijke ordening (Wro), evenals artikel 3.8 Wro en afdeling 3.4 Algemene wet bestuursrecht (Awb), maken burgemeester en wethouders van gemeente Midden-Groningen bekend dat met ingang van 2 maart 2023 gedurende zes weken voor iedereen ter inzage liggen:

 Het door de gemeenteraad op 2 februari 2023 ongewijzigd vastgestelde bestemmingsplan ‘Transformatorstation Meeden 2022’.
 De door het college van burgemeester en wethouders verleende uitgebreide omgevingsvergunning van 11 november 2022 voor het oprichten en in werking hebben van een inrichting.

Inhoud van het plan

TenneT is voornemens over te gaan tot verdere uitbreiding van het transformatorstation in Meeden. De snelle groei van het (duurzaam opgewekte) elektriciteitsaanbod en de verwachte toename van de vraag noodzaakt tot het versterken van het hoogspanningsnet in Noordoost Nederland. Hiervoor moet de landelijke hoogspanningsinfrastructuur geschikt worden gemaakt. Deze ontwikkeling past niet in het geldende bestemmingsplan Transformatorstation Meeden. Er dient een geluidzone te worden vastgelegd in het bestemmingsplan. Ook ontbreken er bouwvlakken op de locaties waar uitbreidingen van 110kV- en 220kV-gedeelte plaatsvinden.

Op 10 juni 2022 is een aanvraag om een omgevingsvergunning (oprichtingsvergunning) voor het onderdeel milieu ingediend voor het oprichten en in werking hebben van een inrichting. Het betreft het toekomstbestendig maken van transformatorstation Meeden, waarbij alle delen worden veranderd en/of uitgebreid.

Het ontwerpbestemmingsplan met bijbehorende stukken en het ontwerp omgevingsvergunning hebben van 4 augustus 2022 tot en met 14 september 2022 ter inzage gelegen. In deze periode zijn er twee  zienswijzen ingediend. Deze zijn in de ‘Nota van beantwoording zienswijzen’ van een gemeentelijke reactie voorzien. Naar aanleiding van de ingediende zienswijzen is de toelichting van het bestemmingsplan aangepast. Dit heeft geleidt tot intrekking van één van de zienswijzen. Deze aanpassingen zijn te vinden in hoofdstuk 2 van de zienswijzennota onder ‘zienswijze 2 Gasunie’ en onder hoofdstuk 4.9 Externe Veiligheid van het bestemmingsplan.

Inzage bestemmingsplan en omgevingsvergunning

Het vastgestelde bestemmingsplan ‘Transformatorstation Meeden 2022’ met bijbehorende stukken, het raadsbesluit en de verleende uitgebreide omgevingsvergunning kunt u inzien van donderdag 2 maart 2023 tot en met woensdag 12 april 2023.

Inzien kan op www.midden-groningen.nl/bestemmingsplannen. Ook kunt u een papieren versie inzien bij het Contactplein, locatie Hooge Meeren (Gorecht-Oost 157 te Hoogezand). Inzien kan alleen tijdens de openingstijden.

Tevens is het bestemmingsplan (inclusief stukken) en het raadsbesluit ook te raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl, onder nummer NL.IMRO.1952.bpmeetrafo2022-va01.

Reageren (instellen beroep)

Van vrijdag 3 maart 2023 tot en met vrijdag 14 april 2023 kan beroep worden ingesteld door belanghebbenden. Een schriftelijk en gemotiveerd beroepschrift kunt u sturen aan de Raad van State, Afdeling bestuursrechtspraak, Postbus 20019, 2500 EA  Den Haag onder vermelding van het zaaknummer 872735.

De procedure tot verlening van de omgevingsvergunning loopt gelijk met de bestemmingsplan-procedure. Op grond van de artikelen 3.30, 8.2 en 8.3 Wro worden de verschillende besluiten voor beroep als één besluit aangemerkt.

In beroep gaan heeft geen schorsende werking, waardoor het bestemmingsplan en de omgevingsvergunning de dag na afloop van de beroepstermijn in werking treden. Daarom kunt u met een afzonderlijke brief aan de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, verzoeken om een voorlopige voorziening. Zo’n verzoek heeft wel een schorsende werking.

U kunt uw beroepschrift en uw verzoek om een voorlopige voorziening ook digitaal indienen. Dat kan via https://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Hiervoor is een elektronische handtekening (DigiD) noodzakelijk.

Informatie

Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met een medewerker van het team Ruimtelijke Ontwikkeling via 0598 - 37 37 37