Gemeente Midden-Groningen ziet voor de komende jaren forse tekorten

Door onder andere minder geld van het Rijk en hoge uitgaven in het sociaal domein (met name Jeugdzorg) hebben wij in 2025 al een tekort van € 4,5 miljoen. Daarom moeten wij bezuinigen. Hoe de maatregelen eruit komen te zien is nu nog niet bekend. De komende maanden wordt gewerkt aan een pakket met voorstellen. Het college van burgemeester en wethouders legt in de 2e helft van 2024 voorstellen voor deze maatregelen aan de gemeenteraad voor. Daarover kan de gemeenteraad bij de behandeling van de begroting 2025 beslissen.

We wisten dat we vanaf 2026 met tekorten te maken zouden krijgen. Dat geldt voor veel gemeenten omdat het Rijk het gemeentefonds anders wil verdelen. Aanvullend heeft het Rijk de opschalingskorting vanaf 2026 geschrapt in ruil voor een eenmalige korting in 2025. Door deze eenmalige korting moeten we nu al vanaf 2025 meer bezuinigen. Over de jaren daarna zijn er nog veel onzekerheden en kan er nog veel veranderen. We weten bijvoorbeeld nog niet hoe het regeerakkoord op hoofdlijnen wordt uitgewerkt. Daarom richten we ons eerst op 2025. We vormen extra reserves uit het overschot van de jaarrekening 2023, maar daarmee kunnen we niet alles opvangen. Door de inflatie zijn veel kosten gestegen. Samen met andere gemeenten blijven we in overleg met het Rijk voor onder andere een compensatie voor de niet gedekte kosten jeugdzorg.

Wethouder Markus Ploeger

Tekorten vanaf 2025

Het college van burgemeester en wethouders stelde op donderdag 6 juni de Voorjaarsnota vast. Daarin wordt gekeken naar de ontwikkelingen van dit jaar en de komende 4 jaren. Het lijkt erop dat de gemeente 2024 nog kan afsluiten met een klein positief resultaat. Daar tegenover staan grote tekorten vanaf 2025, met al in 2025 een negatief resultaat van € 4,5 miljoen. Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) heeft met het Rijk onderhandeld over de herijking van het gemeentefonds. Het Rijk heeft de zogenaamde opschalingskorting vanaf 2026 geschrapt. Daarvoor komt een eenmalige korting in 2025. Deze korting leidt voor de gemeente Midden-Groningen tot een nadeel van € 2,7 miljoen in 2025. De kortingen op het gemeentefonds in 2026 tot en met 2028 zijn hierdoor lager, maar zorgen nog steeds voor forse tekorten. Het Rijk geeft wel een compensatie voor een aantal specifieke kosten die de gemeente moet maken. In de jaren 2026 tot en met 2028 loopt het tekort verder op van afgerond € 9 miljoen naar € 11 miljoen. 

Meer informatie 

Kijk voor meer informatie op de website van de gemeenteraad. De stukken van de Voorjaarsnota komen bij de vergadering van 11 juni 2024 aan de orde.