Ombudscommissie Midden-Groningen

In contacten tussen de gemeente en inwoners gaat er wel eens iets mis. U vindt bijvoorbeeld dat de behandeling door een medewerker van de gemeente niet terecht is.

Eerst dient u dan een klacht in bij de gemeente. Op basis van de wetgeving krijgt de gemeente eerst de kans de klacht zelf op te lossen. Dit gebeurt via een interne klachtenprocedure. Bent u het niet eens met het besluit van de gemeente op deze klachtprocedure? Leg dan de klacht(behandeling) voor aan Ombudscommissie Midden-Groningen.

Dit onderzoek is kosteloos.

Wat doet de Ombudscommissie

De ombudscommissie:

 • doet op uw verzoek onderzoek naar de gebeurtenis
 • toetst het gedrag van de gemeente 
 • beoordeelt of de gemeente zich wel of niet behoorlijk gedragen heeft
 • adviseert de gemeente hoe met uw klacht om te gaan

Wanneer dient u een klacht in bij de Ombudscommissie?

Als u een klacht heeft over het gedrag van een bestuursorgaan (college van burgemeester en wethouders en/of gemeenteraad) en medewerkers. 

Weet u niet zeker of uw klacht in aanmerking komt voor behandeling door de Ombudscommissie. Neem dan contact op met de Ombudscommissie. Dit kan door ons een bericht te sturen (zie: tabblad Contactgegevens Ombudscommissie). De bevoegdheden van de commissie staan nader uitgewerkt in het tabblad Verordeningen.

Welke klachten behandelt de Ombudscommissie niet?

In hoofdlijnen behandelt de Ombudscommissie klachten over het gedrag van de gemeente. De Ombudscommissie is, op grond van de wet, niet bevoegd en niet verplicht alle klachten te behandelen.

De Ombudscommissie gaat niet over:

 • algemeen gemeentebeleid
 • algemeen geldende wet- en regelgeving
 • een gedraging:
  • waartegen beroep kan worden ingesteld
  • die al bij de rechter aanhangig zijn
  • waarvan door een rechter uitspraak is gedaan

De ombudscommissie is niet verplicht voor alle klachten een onderzoek in te stellen.

De ombudscommissie kan bepalen geen onderzoek in te stellen indien:

 • uw verzoekschrift niet voldoet aan de vereisten zoals hierboven genoemd
 • uw verzoek kennelijk ongegrond is
 • u later dan één jaar na afhandeling klacht door de gemeente een verzoek indient
 • uw belang bij een onderzoek of het gewicht van het gedrag van de gemeente niet zwaar genoeg is
 • u niet de persoon bent die last heeft van het gedrag van de gemeente
 • er een bezwaarprocedure openstaat, tenzij het gedrag van de gemeente bestaat uit het niet tijdig nemen van een besluit
 • u niet eerst bij de gemeente een klacht heeft ingediend, tenzij dit redelijkerwijs niet mogelijk was
 • u al een keer eerder voor dezelfde gedraging een klacht bij de ombudscommissie of een andere onafhankelijke klachtinstantie indiende
 • de gedraging nauw samenhangt met een procedure die al bij de rechter loopt
 • na tussenkomst van de ombudscommissie alsnog aan u is tegemoet gekomen.

Als de ombudscommissie geen onderzoek instelt of een onderzoek niet voortzet dan krijgt u hier onder vermelding van de reden zo snel mogelijk bericht van.

Wanneer dient u een verzoekschrift  in

Dien binnen één jaar na de afronding van de behandeling van de klacht door de gemeente een verzoekschrift in. Datum afhandeling van de klacht is de verzenddatum op de afhandelingsbrief van de gemeente.

Het verzoekschrift dient u schriftelijk in bij de Ombudscommissie

In uw verzoekschrift neemt u in ieder geval het volgende op:

 • uw naam en adres
 • de dagtekening
 • een omschrijving van het gedrag van de gemeente waartegen u de klacht indient
 • de gronden van het verzoek.

Bij het verzoekschrift voegt u een kopie van uw klacht aan de gemeente en een kopie van de afhandelingsbrief van uw klacht door de gemeente.

Onderzoek

Neemt de Ombudscommissie uw klacht in behandeling, dan start de Ombudscommissie een onderzoek.

Een onderzoek heeft verschillende doelen:

 • Het belangrijkste doel is de burger te beschermen tegen onbehoorlijk gedrag van de gemeente
 • De gemeente kan leren van de eventueel gemaakte fouten
 • Het onderzoek kan de relatie tussen gemeente en burger herstellen

In veel gevallen houdt de Ombudscommissie een hoorzitting. De commissie nodigt alle betrokken partijen uit om een beter inzicht te krijgen in de omstandigheden van de klacht.

Rapport van bevindingen

Op basis van het dossier en de gesprekken stellen we een rapport van bevindingen op. Alle partijen krijgen dit rapport en kunnen opmerkingen maken. Terechte opmerkingen nemen we over. We geven een toelichting als we een opmerking niet overnemen. Daarna volgt het definitief rapport met het oordeel van de commissie en eventuele aanbevelingen.

Samenstelling en verordeningen

Samenstelling

De Ombudscommissie bestaat uit een voorzitter en 2 leden. De leden zijn onafhankelijke deskundigen die niet werkzaam zijn bij de  gemeente Midden-Groningen.

Verordeningen

De Ombudscommissie is ingesteld door de gemeenteraad van Midden-Groningen. De raad heeft een verordening vastgesteld die een aantal zaken met betrekking tot de Ombudscommissie regelt.  De Algemene wet bestuursrecht geeft de kaders aan voor de bevoegdheden en werkwijze van de Ombudscommissie.

Onderstaande wet- en regelgeving is voor de commissie van belang:

Contactgegevens Ombudscommissie

Ombudscommissie Midden-Groningen
Postbus 75
9600 AB Hoogezand