Procedure bestemmingsplan

Algemeen

Voordat een bestemmingsplan geldig is, volgt de gemeente een procedure. Deze zorgt ervoor dat inwoners van Midden-Groningen volop mee kunnen denken. Hun mening wordt meegenomen in het besluit van de gemeenteraad. De procedure bestaat uit 3 fasen: voorontwerp, ontwerp en plan.

Voorontwerp

 • De gemeente maakt  een voorontwerp bestemmingsplan
 • Hierover overlegt de gemeente met alle betrokken overheden en partijen
 • Ook als inwoner van Midden-Groningen kunt u uw mening geven op het voorontwerp. Dit heet inspraak
 • Als het voorontwerp bestemmingsplan de inspraak ingaat, publiceert de gemeente dit in de Regiokrant. Het staat ook op deze website, onder bestemmingsplannen
 • Gedurende 6  weken kunt u gebruik maken van uw recht op inspraak. Dat kan schriftelijk en mondeling
 • De gemeente legt het voorontwerp bestemmingsplan  ter inzage op het gemeentehuis. Digitaal inzien kan ook. Ga dan naar bestemmingsplannen op onze website. De inspraakreacties gaan naar het college van burgemeester en wethouders. Het college overweegt ze en neemt ze al dan niet mee als ze een besluit over het voorontwerp bestemmingsplan neemt
 • Na het besluit van het college van burgemeester en wethouders verandert het voorontwerp bestemmingsplan in een ontwerp bestemmingsplan

Ontwerp

 • Als inwoner mag u op het ontwerp bestemmingsplan uw mening geven. Dit heet een zienswijze
 • Als het ontwerp bestemmingsplan ter inzage ligt, publiceert de gemeente dit in De Regiokrant. Het staat ook op deze website, onder bestemmingsplannen
 • Gedurende 6 weken kunt u gebruik maken van uw recht een zienswijze te geven. Dit kan schriftelijk en mondeling
 • De gemeente legt het ontwerpbestemmingsplan  ter inzage op het gemeentehuis. Digitaal inzien kan op deze website en op Ruimtelijkeplannen.nl
 • De zienswijzen gaan naar de gemeenteraad. De gemeenteraad overweegt ze en neemt ze al dan niet mee als ze een besluit neemt over het ontwerp bestemmingsplan
 • Na het besluit van de gemeenteraad wordt het ontwerp bestemmingsplan 'bestemmingsplan'

Plan

 • Nadat de gemeenteraad het bestemmingsplan heeft vastgesteld, legt de gemeente het  6 weken ter inzage
 • Bent u het niet eens met het vastgestelde bestemmingsplan? U kunt dan in beroep gaan. Dat gebeurt bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State
 • U kunt alleen in beroep bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State als u eerder al een zienswijze hebt ingediend. Of als u het niet eens bent met die onderdelen  waarover de gemeenteraad een ander besluit heeft genomen dan in het ontwerp bestemmingsplan
 • Stelt u beroep in? Dan blijft het besluit geldig totdat de Raad van State over uw beroep heeft beslist. Het kan zijn dat u die beslissing niet kunt of wilt afwachten. Vraag de  voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State dan om een voorlopige voorziening of schorsing. Dan treedt het bestemmingsplan niet in werking  voordat de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State een uitspraak heeft gedaan over uw verzoek tot schorsing
 • Is de beroepstermijn afgelopen? En zijn er geen schorsingsverzoeken? Het bestemmingsplan wordt onherroepelijk na de beroepstermijn
 • Is er wel beroep ingesteld? Het bestemmingsplan wordt onherroepelijk als de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State het ingestelde beroep ongegrond verklaart
 • De gemeente informeert u hierover op de gemeentepagina van De Regiokrant en via deze website