Procedure omgevingsplan

Algemeen

De gemeente heeft bij de inwerkingtreding van de Omgevingswet automatisch een omgevingsplan met de regels voor activiteiten voor de leefomgeving. Om dit omgevingsplan te wijzigen, volgt de gemeente een vaste juridische procedure. De procedure bestaat uit 3 fasen: de voorbereidingsfase, ontwerp-omgevingsplan en vaststellen omgevingsplan.

Voorbereidingsfase

 • De gemeente geeft in het gemeenteblad kennis van het voornemen om een omgevingsplan te wijzigen
 • In de kennisgeving staat hoe de gemeente participatie zal gaan vormgeven
 • De gemeente maakt een voorontwerp omgevingsplan
 • De gemeente geeft kennis van het voornemen aan de overlegpartners
 • Bij de voorbereiding van een wijziging van het omgevingsplan moet de gemeente mogelijk een milieueffectrapportage bij een plan maken 

Ontwerp

 • Als inwoner mag u op het ontwerp omgevingsplan uw mening geven. Dit heet een zienswijze
 • Als het ontwerp omgevingsplan ter inzage ligt, publiceert de gemeente dit in De Regiokrant. Het staat ook op deze website, onder omgevingsplannen
 • Gedurende 6 weken kunt u gebruik maken van uw recht een zienswijze te geven. Dit kan schriftelijk en mondeling
 • De gemeente legt het ontwerp-omgevingsplan ter inzage op het gemeentehuis. Digitaal inzien kan op deze website en op het DSO. 
 • Als de gemeente ook een milieueffectrapportrapportage heeft opgesteld wordt dit als onderdeel van het ontwerp-omgevingsplan of als apart stuk ter inzage gelegd 
 • De zienswijzen gaan naar de gemeenteraad. Zienswijzen kunnen ook gaan over het milieueffectrapport. De gemeenteraad overweegt ze en neemt ze al dan niet mee als ze een besluit neemt over het ontwerp omgevingsplan
 • Na het besluit van de gemeenteraad wordt het ontwerp omgevingsplan 'omgevingsplan'

Plan

 • Nadat de gemeenteraad het omgevingsplan heeft vastgesteld, legt de gemeente het 6 weken ter inzage
 • De gemeente geeft ook aan welke rol publieksparticipatie heeft gespeeld
 • Bent u het niet eens met het vastgestelde omgevingsplan? U kunt dan in beroep gaan. Dat gebeurt bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State
 • Stelt u beroep in? Dan blijft het besluit geldig totdat de Raad van State over uw beroep heeft beslist. Het kan zijn dat u die beslissing niet kunt of wilt afwachten. Vraag de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State dan om een voorlopige voorziening of schorsing. Dan treedt het omgevingsplan niet in werking voordat de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State een uitspraak heeft gedaan over uw verzoek tot schorsing
 • Is de beroepstermijn afgelopen? En zijn er geen schorsingsverzoeken? Het omgevingsplan wordt onherroepelijk na de beroepstermijn
 • Is er wel beroep ingesteld? Het omgevingsplan wordt onherroepelijk als de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State het ingestelde beroep ongegrond verklaart
 • De gemeente informeert u hierover op de gemeentepagina van De Regiokrant en via deze website