Verleende omgevingsvergunning (uitgebreide procedure) zonnepark Buitenhuizen, Kolham

Status: Vastgesteld

Burgemeester en wethouders van Midden-Groningen hebben een omgevingsvergunning verleend voor de aanleg van een zonnepark met landschappelijke inpassing aan Buitenhuizen in Kolham.
Het zonnepark heeft een oppervlakte van ongeveer 9,5 hectare, dit is inclusief landschappelijke inpassing. De locatie bestaat uit een aantal agrarische percelen tussen de N387 (Hoogezand – Siddeburen) en het zandpad dat direct ten westen van het bestaande zonnepark ligt (buitengebied Hoogezand).

Informatie

De aanvraag heeft betrekking op de volgende activiteiten:
- bouwen van een bouwwerk;
- werk of werkzaamheden uitvoeren;
- gebruiken van gronden en/of bouwwerken in strijd met het bestemmingsplan.

De aanvraag betreft een door de gemeenteraad aangewezen categorie waarvoor geen verklaring van geen bedenkingen is vereist.

Vanaf 24 februari 2022 heeft het ontwerpbesluit 6 weken ter inzage gelegen. Er zijn 4 zienswijzen ontvangen. Het besluit is ten opzichte van het ontwerpbesluit gedeeltelijk gewijzigd, er zijn extra voorschriften aan de vergunning verbonden.

Het besluit inzien
Het besluit met bijbehorende stukken kunt u inzien van donderdag 9 juni 2022 tot en met donderdag 21 juli 2022. Inzien kan op www.ruimtelijkeplannen.nl, onder nummer NL.IMRO.1952.ovkhmzpbuitenhzn-va01. Ook kunt u een papieren versie inzien bij het Contactplein, locatie Huis van Cultuur en Bestuur (Gorecht-Oost 157 te Hoogezand). Dit kan tijdens de openingstijden.

Reageren op het besluit (instellen beroep)
Van vrijdag 10 juni 2022 tot en met donderdag 21 juli 2022 kan beroep worden ingesteld door belanghebbenden. Een schriftelijk en gemotiveerd beroepschrift kunt u sturen aan de Rechtbank Noord-Nederland, Afdeling bestuursrecht, Postbus 150, 9700 AD Groningen.

In beroep gaan heeft geen schorsende werking, waardoor het besluit de dag na afloop van de beroepstermijn in werking treedt. Daarom kunt u met een afzonderlijke brief aan de voorzieningenrechter van de Afdeling bestuursrecht van de Rechtbank Noord-Nederland, verzoeken om een voorlopige voorziening. Zo’n verzoek heeft wel een schorsende werking.

U kunt uw beroepschrift en uw verzoek om een voorlopige voorziening ook digitaal indienen. Dat kan via https://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Hiervoor is een elektronische handtekening (DigiD) noodzakelijk.

Informatie
Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met een medewerker van het team Ruimtelijke Ontwikkeling via 0598 - 37 37 37.