Gecoördineerd ter inzage: Ontwerpbestemmingsplan Transformatorstation Meeden 2022 en ontwerpbesluit omgevingsvergunning voor het oprichten en in werking hebben van een inrichting.

Status: In procedure

Op grond van de coördinatieregeling artikel 3.30 Wet ruimtelijke ordening (Wro), evenals artikel 3.8 Wro en afdeling 3.4 Algemene wet bestuursrecht (Awb), maken burgemeester en wethouders van gemeente Midden-Groningen bekend dat met ingang van 4 augustus 2022 gedurende zes weken voor een ieder ter inzage ligt:
 Het ontwerpbestemmingsplan ‘Transformatorstation Meeden 2022’.
 De ontwerpbesluit omgevingsvergunning voor het oprichten en in werking hebben van een inrichting.

Ontwerpbestemmingsplan ‘Transformatorstation Meeden 2022’

TenneT is voornemens over te gaan tot verdere uitbreiding van het transformatorstation in Meeden. De snelle groei van het (duurzaam opgewekte) elektriciteitsaanbod en de verwachte toename van de vraag noodzaakt tot het versterken van het hoogspanningsnet in Noordoost Nederland. Hiervoor moet de landelijke hoogspanningsinfrastructuur geschikt worden gemaakt. Deze ontwikkeling past niet in het geldende bestemmingsplan Transformatorstation Meeden. Er dient een geluidzone te worden vastgelegd in het bestemmingsplan. Ook ontbreken er bouwvlakken op de locaties waar uitbreidingen van 110kV- en 220kV-gedeelte plaatsvinden.

Ontwerpbesluit omgevingsvergunning

Op 10 juni 2022 is een aanvraag om een omgevingsvergunning (oprichtingsvergunning) voor het
onderdeel milieu ingediend voor het oprichten en in werking hebben van een inrichting. Het betreft het toekomstbestendig maken van transformatorstation Meeden, waarbij alle delen worden veranderd en/of uitgebreid.

Coördinatieregeling

Artikel 3.30 van de Wet ruimtelijke ordening maakt het mogelijk dat diverse procedures gezamenlijk worden doorlopen. De gemeenteraad heeft op 3 maart 2022 besloten om de gemeentelijke coördinatieregeling van toepassing voor dit project. Daardoor is het mogelijk om verschillende besluiten die samenhangen met de realisatie van een deze ontwikkeling te coördineren.

Het plan inzien

Het ontwerpbestemmingsplan ‘Transformatorstation Meeden 2022’ met bijbehorende stukken en het ontwerp omgevingsvergunning kunt u inzien van donderdag 4 augustus 2022 tot en met woensdag 14 september 2022. Inzien kan op www.ruimtelijkeplannen.nl, onder nummer NL.IMRO.1952.bpmeetrafo2022-on01. Ook kunt u een papieren versie inzien bij het Contactplein, locatie Hooge Meeren (Gorecht-Oost 157 te Hoogezand). Inzien kan alleen tijdens de openingstijden.