Laatste ontwikkelingen aardbevingen

Algemeen

Wat gebeurt er allemaal?

NAM gaat deze zomer testen bij productielocatie in Siddeburen

24 juli 2023

De staatssecretaris stuurde 14 juli jl. een brief naar de Kamer waar hij de NAM opdracht geeft om op één locatie een test te doen. Doel daarvan is te kijken of het mogelijk is om weer gas te winnen op een locatie die al uitstaat. De testlocatie wordt vanuit de nulstand opgestart tot het waakvlamniveau. Zodra een stabiel waakvlamniveau is bereikt, stopt de winning en wordt de testlocatie weer op de nulstand gezet. 

De test zal plaatsvinden bij het cluster Oudeweg in Siddeburen. Omwonenden krijgen van de NAM een brief met meer informatie.

Lees hier de kamerbrief: https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=2023Z13764&did=2023D32874

Groningen doet beroep op Tweede Kamer: u bent aan zet!

6 juni 2023

Volksvertegenwoordigers en bestuurders uit de hele provincie Groningen roepen de leden van de Tweede Kamer op om stelling te nemen in het debat over de parlementaire enquête aardgaswinning van dinsdag 6 en woensdag 7 juni. "U bent aan zet, schrijven zij in een petitie. In een paginagrote advertentie in de landelijke en een regionaal dagblad vertellen Groningers welke gevolgen de gaswinning voor hen heeft. Lees het hele bericht met petitie en bekijk de advertentie.

Volg het debat live, kijk terug en lees meer

 • Volg het plenaire debat op dinsdag 6 juni vanaf 17.00 uur via de livestream op www.tweedekamer.nl of de app Debat Direct. Het debat wordt op woensdag 7 juni vanaf 11.00 uur voortgezet.
 • Bekijk ook de bijbehorende stukken.
 • Kijk de eerste dag en tweede dag van het debat met de enquêtecommissie terug via Debat Gemist. Lees het debat in het kort (12 april en 13 april).
 • Lees hier de schriftelijke vragen van de commissie voor Economische Zaken en Klimaat (EZK) over het rapport en de beantwoording van de enquêtecommissie. 

Wil je graag samen met anderen kijken en erover doorpraten?

Dan kunt u woensdag terecht in de Raadzaal in het Huis van Cultuur en Bestuur in Hoogezand.

Subsidie Waardevermeerdering verlengd

25 mei 2023

Staatssecretaris Hans Vijlbrief van Mijnbouw heeft laten weten de huidige subsidie Waardevermeerdering te verlengen tot 9 oktober 2023. Dat maakte hij op dinsdagmiddag 11 april bekend in een brief aan de Tweede Kamer.

Volgens Vijlbrief hangt de toekomst van de Waardevermeerderingsregeling samen met de kabinetsreactie op het rapport van de Parlementaire Enquêtecommissie Aardgaswinning Groningen die op dit moment wordt voorbereid. 
“Omdat de maatregelen die daarin worden uitgewerkt in samenhang moeten worden bezien met de regeling, is het niet wenselijk om de huidige Waardevermeerderingsregeling per 1 juni te wijzigen”, aldus de staatssecretaris.

Wil je een aanvraag voor de subsidie Waardevermeerdering doen? Of ben je op zoek naar een antwoord op veel gestelde vragen?
Ga dan naar: www.snn.nl/wvm.

Regio: Kabinetsreactie schiet tekort

26 april 2023

'Het Rijk zet stappen in de goede richting. En het komt met miljarden over de brug. Maar bestuurders van Groningse overheden betwijfelen of dit pakket toereikend is om de problemen met schadeherstel en versterking werkelijk op te lossen. Het is zeker onvoldoende om de ‘ereschuld’ recht te zetten die in decennia van gaswinning is ontstaan.

Vanmiddag presenteerden de Minister-president Rutte en Staatssecretaris Vijlbrief 50 maatregelen naar aanleiding van het enquêterapport 'Groningers boven gas'. ‘De doelen zijn goed’, aldus Groninger bestuurders, ‘maar de maatregelen en de middelen zijn te mager’.

Het is de vraag of je met deze maatregelen een cultuuromslag teweeg brengt …

Voorop staat dit: de ellende rond schadeherstel en versterking voor de inwoners van Groningen moet zo snel mogelijk worden opgelost. Geld hoort geen rol te spelen. Gemeenten, waterschappen en de provincie waarderen de inzet van de staatssecretaris die met veel Groningers in gesprek is gegaan. De voorstellen gaan zeker in de goede richting.

Maar volgens commissaris van de Koning René Paas, namens de Groninger bestuurders, is het de vraag of de woorden en de maatregelen voldoende zijn om mensen te bevrijden uit gekmakende bureaucratie. Om niet langer aansprakelijkheid en causaliteit centraal te laten staan, maar mensen werkelijk te helpen. ‘Wij willen een cultuuromslag, waarin niet het geld bepalend is, waarin een eind komt aan juristerij en onbegrijpelijke verschillen tussen mensen in hetzelfde dorp. Dat moet koste wat kost en zo lang als nodig is, zoals de parlementaire enquêtecommissie bepleit’, aldus Paas.

… maar bovendien moet er iets worden rechtgezet …

Volgens de regionale bestuurders is er iets recht te zetten. De parlementaire enquêtecommissie gebruikt niet voor niets het woord ‘ereschuld’ aan onze regio. Want ook als je schadeherstel en versterking beter organiseert, dan nog is het verdriet. De belangen van de getroffen Groningers telden niet mee bij de winning van aardgas en evenmin bij de verdeling van de aardgasbaten, zo stelde de parlementaire enquêtecommissie vast. Dat moet alsnog anders.

… en daarvoor zijn de maatregelen en de middelen te mager.

Dit is de kans om recht te doen aan de belangen van de inwoners van onze regio. Om een ereschuld in te lossen. De regio heeft daarvoor voorstellen gedaan. Het kabinet heeft de doelstellingen daarvan overgenomen in zijn reactie. De gemeenten, waterschappen en de provincie herkennen zich dus in de voorstellen om woningen energiezuinig te maken, kinderen betere kansen te geven en te investeren in de brede welvaart en de sociaaleconomische kracht van Groningen.

‘Het kabinet heeft dezelfde doelen als wij, maar denkt die te kunnen realiseren met een derde van het geld. Vooral op het gebied van de verduurzaming van huizen en de noodzakelijke infrastructuur overtuigt het antwoord van het kabinet ons niet’, aldus Paas. ‘We gunnen het kabinet dat het tenminste één groot maatschappelijk probleem werkelijk oplost. Dat gunnen we natuurlijk vooral onze inwoners. Maar de maatregelen en de middelen zijn daarvoor te mager.’

Dus is de Tweede Kamer nu aan zet

De regio roept de Tweede Kamer op om tijdens het debat over de kabinetsreactie in de benen te komen. 'Om recht te doen aan de uitkomsten van de enquête. Zodat inwoners van Groningen en Drenthe weer verder kunnen met hun leven en hun kinderen hier een toekomst hebben.'

Groningen presenteert miljardenpakket voor inlossen ereschuld gaswinning

31 maart 2023

Nederland heeft een ereschuld aan Groningen. Deze conclusie trekt de parlementaire enquêtecommissie naar de gaswinning in Groningen. De belangen van de inwoners van Groningen zijn jarenlang genegeerd. Daarna faalde het systeem om de gevolgen van de gaswinning en aardbevingen op te lossen. Met rampzalige gevolgen voor mensen, huizen, wijken, dorpen en de regio. Vandaag komt de regio met een reactie op de resultaten van de parlementaire enquête.

Herstel en perspectief voor Groningen

Met 'Ereschuld: herstel en perspectief voor Groningen' presenteert Groningen concrete voorstellen. Met dit pakket wil de regio in gesprek met het Rijk over het vervolg op het enquêterapport. 

Integraal pakket om de ereschuld in te lossen

Het pakket bestaat uit vier delen die onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Als eerste schadeherstel en versterking: inwoners moeten - wat het ook kost - zonder aarzelen en juridische hindernissen worden geholpen. Het moet milder, makkelijker en menselijker. Niet de aansprakelijkheid van de NAM, maar een goed resultaat voor de inwoner moet voorop staan.

Daarnaast zijn er investeringen nodig in leefbaarheid. In mensen, huizen en gemeenschappen, in dorpen en wijken en in gezondheid, werk en kinderen. Zodat huidige en toekomstige generaties kunnen wonen, werken en gezond ouder worden in Groningen. Verder moet er gewerkt worden aan het aardgasvrij maken van Groningen in 2035. 

Tot slot wil de regio afspraken met het Rijk over een nieuw perspectief voor het gebied. Dan gaat het over duurzame energie, de toekomst van het landelijk gebied en het gezond en gelukkig ouder worden. Daar horen investeringen bij in innovatie, onderwijs en arbeidsmarkt en infrastructuur en bereikbaarheid.

Samen met Groningen

Het pakket is het resultaat van de gesprekken die de provincie, de waterschappen en de gemeenten afgelopen periode hebben gehouden met inwoners, maatschappelijke organisaties en andere partijen. De colleges van gemeenten en provincie en de Dagelijks Besturen van de waterschappen in Groningen stelden het pakket deze week vast.

De regio was al begonnen met het nadenken over een passende reactie op de problemen in Groningen voordat de parlementaire enquêtecommissie haar rapport 'Groningers Boven Gas' presenteerde.

Tegelijk is dit het vertrekpunt om, zoals aanbeveling 11 van de enquêtecommissie luidt, verder de dialoog met volksvertegenwoordigers en inwoners van Groningen aan te gaan. Dit gesprek gaat vanaf nu dan ook verder, samen met de Groningers voor de Groningers. Dit gesprek is structureel en langjarig.

Ereschuld: herstel en perspectief voor Groningen
Download het document via de website van de provincie Groningen.

Gezamenlijke reactie volksvertegenwoordigers en bestuurders op parlementaire enquête

10 maart 2023

De volksvertegenwoordigers en bestuurders van de Groninger gemeenten, de provincie en de waterschappen eisen dat politiek Den Haag de conclusies van parlementaire enquêtecommissie over de gaswinning overneemt. "Wij eisen dat de Groningers recht wordt gedaan."

Dit staat in de Verklaring die tijdens een gezamenlijke bijeenkomst op woensdagavond 8 maart in De Molenberg in Delfzijl is overhandigd aan Tweede Kamerleden die het woord voeren over de gaswinning.

Lees hier de volledige tekst van de verklaring:

Verklaring

Van de volksvertegenwoordigers en bestuurders van de Groninger gemeenten, de provincie en de waterschappen bijeen in Delfzijl op 8 maart 2023, in reactie op het rapport van de parlementaire enquêtecommissie "Groningers boven gas".

Wij voelen ons eindelijk gehoord en gezien door de conclusies van de parlementaire enquêtecommissie: “Groningers boven gas”. 

Wij eisen dat de Groningers recht wordt gedaan.

Wij roepen de Tweede Kamer op om deze conclusies over te nemen, en daarmee de lang geleden begonnen en jarenlang opgebouwde ontstane ereschuld aan alle Groningers en generaties die na ons komen te erkennen en in te lossen.

Wij verwachten dat het kabinet minimaal alle aanbevelingen onmiddellijk en volledig opvolgt en uiterlijk in september 2023 een plan van aanpak presenteert om de daad bij het woord te voegen. Koste wat het kost.

Daar hoort bij dat prioriteit wordt gegeven aan het direct opheffen van het leed en de frustraties van gedupeerden van de gaswinningsproblematiek.

 • stop het wantrouwen
 • stop de juridische en administratieve strijd tegen onze inwoners
 • bied snel duidelijkheid over de versterking
 • bied gelijkheid in de behandeling van onze inwoners
 • ontzorg gedupeerden financieel en mentaal

Om vervolgens de structurele achterstelling van ons gewest, de structurele ontkenning van de diepe sporen van de gaswinning in de Groningse samenleving en het Groninger landschap, om te zetten in een structurele decennialange investering van miljarden.

 • compenseer alle leed dat onze inwoners is aangedaan
 • investeer in onze gemeenschappen, wijken en dorpen
 • investeer voor generaties in veilig wonen en in brede welvaart
 • geef regie en vertrouwen aan onze inwoners
 • luister en werk samen met de inwoners van Groningen, ondernemers en maatschappelijke partijen, gemeenten en provincie.

De wanhoop, machteloosheid, de scheuren in ziel, huizen en monumenten, het wantrouwen, langslepende procedures, de angst en zorgen van kinderen; een ongekende tragedie nu vastgelegd, zwart op wit.

Volg vrijdag de presentatie parlementaire enquête gaswinning

23 februari

Op vrijdag 24 februari wordt het eindrapport van de parlementaire enquête gaswinning aangeboden aan de Tweede Kamer. De parlementaire enquêtecommissie aardgaswinning Groningen heeft onderzoek gedaan naar de besluitvorming over de aardgaswinning, aardbevingen, schadeafhandeling en versterking in Groningen. De commissie trekt conclusies en doet aanbevelingen voor de toekomst.

Voor velen is dit een belangrijke en emotioneel beladen dag; de afsluiting van een uitgebreid onderzoek naar de waarheid over de gaswinning in Groningen.

Waar kun je de presentatie volgen?

De presentatie van het rapport is vrijdag vanaf 12.00 uur live te volgen via de livestream van de Tweede Kamer en de app Debat Direct. Daarna is er een persconferentie. 

Wil je graag samen met anderen kijken en erover doorpraten?

Dan kun je terecht bij: Versterkingspunten van de Nationaal Coördinator Groningen

ACVG: versterkingsprogramma is niet volledig. Regio wil inspectie van alle gebouwen.

Op 23 februari heeft het Advies College Veiligheid Groningen (ACVG) haar rapport "Veiligheid van gebouwen buiten de scope van de versterkingsoperatie" aan staatssecretaris Vijlbrief aangeboden. Het ACVG onderzocht de veiligheid van de gebouwen die niet zijn opgenomen in de versterkingsoperatie, de zogenaamde scope. De centrale vraag was of de gebouwen buiten de scope van de Nationaal Coördinator Groningen (NCG) veilig zijn. Uit het onderzoek blijkt dat er ook buiten de scope nog onveilige panden zijn. De aardbevingsgemeenten en de provincie willen dat deze panden opgespoord worden door alle gebouwen in het aardbevingsgebied te inspecteren. En dat de onveilige panden versterkt worden. Lees hier het hele bericht.

We slapen wel, maar rusten niet. We hopen wel, maar vertrouwen niet

.

Tekening kaart van Nederland zonder Groningen

Artikel het Financieel Dagblad

We slapen wel, maar rusten niet
We hopen wel, maar vertrouwen niet
Ik vraag je bij deze, met welk lef vraag je ons
Te bouwen aan een toekomst
Terwijl ons heden op instorten staat

Het zijn dichtregels uit 'De meeste stormen konden we wel een tijdje aan' van Myron Hamming, de stadsdichter van Groningen. Zestig jaar lang was de opbrengst van Gronings gas veel belangrijker dan het lot van de mensen die erboven woonden. Toen dat niet meer te ontkennen viel, bleek de overheid niet in staat om op een invoelende manier de fouten snel recht te zetten. Sterker nog, ze maakte de problemen eerder groter. Dit zal ongeveer de uitkomst zijn van de Parlementaire Enquête aardgaswinning Groningen, die 24 februari naar buiten komt. Dat moment is ook de laatste kans voor het Rijk om te helen wat gebroken is, om onrecht ongedaan te maken en de openstaande rekening te voldoen.

Dat begint met de erkenning dat de gevolgen van de gaswinning geen Gronings probleem zijn, maar een nationale kwestie. De welvaart van Nederland is op Gronings gas gebouwd. Van de € 428 mrd die de gaswinning opleverde, belandde minder dan 1% in Groningen. Dat maakt het nog wranger dat Groningen nu de meeste energiearmoede kent.

Het is slechts één symptoom van sluipende verwaarlozing waar we steeds mee worden geconfronteerd: weer een jaar vertraging van de versterking in Eemsdelta, weer uitstel van de stikstoffabriek en mogelijk nog een jaar langer het Groningenveld openhouden. In onze dorpen zijn de levensaders langzaam afgeknepen, toen de winkels en scholen, de huisartsen en agenten, de bussen en treinen verdwenen. De gezondheid van Groningers nam af en verslechterde door de stress van de aardbevingen. Groningse kinderen hebben veel minder mogelijkheden dan jongeren die ergens anders opgroeien.

We willen over onze toekomst praten, maar eerst moeten we de versterking tot een goed einde brengen. Groningers willen niets liever dan een veilig huis op de plek die hun lief is. Ze willen hun monumenten herstellen en hun landschap terug. Daarvoor moeten mensen nu opboksen tegen steeds weer nieuwe instanties, commissies en controleurs. Dit wantrouwen is duur: in 2021 ging van elke euro voor schadeherstel, 74 cent naar uitvoeringskosten. De schade van het verspeelde vertrouwen is niet in geld uit te drukken.

Verantwoording achteraf

Het is tijd om ruimhartig te vergoeden met verantwoording achteraf, de meest ingewikkelde gevallen eerst. Bevrijd mensen uit een bureaucratisch doolhof. Toon commitment zonder voorbehoud. Zorg dat de provincie en bevingsgemeenten kunnen doen wat nodig is. Dit zal de versterking sneller, goedkoper en rechtvaardiger maken.

Daarnaast moet het Rijk op korte termijn voelbare verandering realiseren. Compenseer de energiearmoede financieel tot alle woningen geïsoleerd en verduurzaamd zijn, knap buurten op, zorg dat jonge mensen weerbaarder worden op de arbeidsmarkt, help mensen om te bewegen en zorg voor goede zorg dichtbij.

Groningers willen ook nu bijdragen aan de welvaart van Nederland. We hebben dat altijd gedaan, of het nu ging om graan en aardappelen, om karton, of om turf en gas. Die welvaart kende steeds dezelfde fundamenten: revolutionaire technieken, nieuwe grondstoffen en een goede infrastructuur. Vertaald naar onze tijd betekent dat: investeer in Gronings onderwijs en wetenschap, in regionale campussen en zeehavens. Verbind Groningen met de rest van Nederland en Europa. Zorg dat wij onze dijken, waterlopen en bodem kunnen aanpassen aan klimaatverandering. Dan kunnen wij Groningers daar het verschil maken waar we van oudsher goed zijn: energie, landbouw en onderzoek naar gezond ouder worden. Daar hebben we in Groningen en in Nederland wat aan.

Dit vraagt om perspectief voor de lange termijn mét uitvoeringskracht, met mensen en geld en het structureel betrekken van Groningers bij deze keuzes. Net zoals de watersnoodramp leidde tot de Deltawerken, kan de gaswinningsramp in Groningen leiden tot een nieuw ijkpunt in de Nederlandse geschiedenis. Een nieuw modern wereldwonder, waardoor wat hierna in Groningen tot stand wordt gebracht, wereldwijd net zoveel bewondering zal oogsten als onze dijken, dammen en waterkeringen. Groningen wil en kan dat, Den Haag moet er nu voor kiezen.

Johan Remkes is voorzitter Nationaal Programma Groningen, René Paas is commissaris van de Koning Groningen, Koen Schuiling is burgemeester van Groningen, Henk Jan Bolding is burgemeester van Het Hogeland, Adriaan Hoogendoorn is burgemeester van Midden-Groningen, Jaap Kuin is burgemeester van Pekela, Berry Link is burgemeester van Veendam, Cora-Yfke Sikkema is burgemeester van Oldambt, Klaas Sloots is burgemeester van Stadskanaal, Ard van der Tuuk is burgemeester van Westerkwartier, Jaap Velema is burgemeester van Westerwolde, Ben Visser is burgemeester van Eemsdelta, Geert-Jan ten Brink is dijkgraaf Hunze en Aa’s en Roeland van der Schaaf is dijkgraaf Noorderzijlvest.

Leegstand Tijdelijke huisvesting

Tijdelijke woningen die leeg staan

Inwoners stellen ons vaak de vraag waarom veel tijdelijke woningen, die nodig zijn voor de versterkingsoperatie, nog leeg staan. Wij snappen dat dit vragen oproept. Want waarom zou je iets bouwen als je het toch niet gebruikt?  In dit artikel willen we uitleggen hoe dat komt.

Piekmoment planning

De NCG kijkt naar hun planning om te bepalen hoeveel wisselwoningen er in totaal nodig zijn. NCG verwacht dat er ongeveer vanaf eind 2023 en 2024 de meeste woningen onder handen zullen zijn. Dat zal dan het moment zijn waarop de meeste bewoners tijdelijk hun huis uit zullen moeten. De NCG doet er daarom alles aan om ervoor te zorgen dat er tegen die tijd genoeg woningen zijn voor iedereen.

Ontwikkelingstraject duurt lang

Bij het aanbieden van tijdelijke huisvesting komt heel wat kijken. De ontwikkeling van een park duurt minstens een jaar. Eerst moet een geschikte plek gevonden worden. Dan moeten vergunningen worden aangevraagd. Dat kan soms lang duren. In sommige gebieden, zoals bijvoorbeeld bij de plek in Slochteren, is extra archeologisch onderzoek nodig. Dat betekent dat de ontwikkeling langer duurt. In het kort, om er zeker van te zijn dat de woningen er zijn als je ze nodig hebt, is het belangrijk om heel vroeg te beginnen met de ontwikkeling ervan.

Inschatting en werkelijkheid zijn niet altijd hetzelfde

Dat het proces zo lang duurt maakt het zo moeilijk om precies te voorspellen hoeveel woningen er nodig zijn. Als het park na een jaar klaar is, kan de wereld er weer heel anders uitzien. Zo blijkt een hele grote groep van woningeigenaren die in de versterkingsopgave zitten nu te kiezen voor een herbeoordeling. Dit betekent dat het aantal te versterken woningen kleiner is dan werd gedacht bij het maken van de inschatting. Ook bleek dat veel meer mensen dan gedacht zelf ergens anders tijdelijk een andere woning hebben gevonden.  

Voor alle inwoners die het willen is een huis beschikbaar

Dat mensen last hebben van aardbevingsellende is al erg genoeg. Dat je gedwongen je huis uit moet is heel ingrijpend. We vinden dat voor iedereen die daar gebruik van wil maken een tijdelijke woning beschikbaar moet zijn. De beschikbaarheid van tijdelijke huisvesting mag geen knelpunt worden in de versterkingsopgave!

Groningen wil onafhankelijk onderzoek naar kwik in aardgas

23 februari

De staatssecretaris liet de Tweede Kamer begin januari weten dat Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) sinds juni 2022 hier onderzoek naar doet en dat SodM het RIVM de opdracht heeft gegeven onderzoek te doen naar mogelijke gezondheidsrisico’s. De Groningse gemeenten, provincie, veiligheidsregio en waterschappen zijn van mening dat de inwoners van Groningen recht hebben te weten hoe de besluitvorming in 2012-2014 is gegaan. Het onafhankelijk onderzoek kan naast het onderzoek van SodM en RIVM uitgevoerd worden.

Besluitvorming

Bij de regio ontstaat het beeld dat de betrokken partijen bij het gebruik van het Groningenveld niet open zijn geweest over hoe zij toen risico’s bekeken en de toezichthouders niet de kans boden een keuze te maken of onderzoek te doen. De Staat is mede-exploitant van het Groningenveld, maar ook verantwoordelijk voor normstelling en toezicht. De regio vindt het belangrijk dat deze dubbelrol onafhankelijk wordt onderzocht.

Wettelijke afspraak

De overheden doen ook een beroep op de staatssecretaris om ervoor te zorgen dat er een wettelijke afspraak komt over kwik in de samenstelling van gas. De uitstoot van kwik moeten voorkomen worden en als dat niet kan, dan moeten de uitstoten zoveel mogelijk teruggebracht worden. Dit is nu niet wettelijk afgesproken voor de gassamenstelling en de gasleidingen. Dat is volgens de regio niet genoeg.

Brief

De brief aan staatssecretaris Vijlbrief is ondertekend door provincie Groningen, gemeente Eemsdelta, gemeente Groningen, gemeente Het Hogeland, gemeente Midden-Groningen, gemeente Oldambt, gemeente Pekela, gemeente Stadskanaal, gemeente Veendam, gemeente Westerkwartier, gemeente Westerwolde, Veiligheidsregio Groningen, waterschap Hunze en Aa’s en waterschap Noorderzijlvest.

Tegemoetkoming oud-huiseigenaren na NAM-vergoeding waardedaling

28 november 2022

Heeft u tussen februari 2014 en juni 2020 uw huis in het aardbevingsgebied verkocht? Dan heeft u van de NAM mogelijk een lagere vergoeding voor waardedaling ontvangen dan u bij het IMG gekregen zouden hebben. Als de huiseigenaren gebruik hadden gemaakt van de huidige Waardedalingsregeling van het IMG, dan was de vergoeding in ongeveer 60 procent van de verkopen hoger geweest.
Volgens de gegevens van het IMG gaat het om ongeveer 9.750 gevallen. Zij kunnen een tegemoetkoming aanvragen voor het mogelijke verschil tussen de vergoeding van de NAM en de vergoeding voor waardedaling van het IMG.

Vergoeding

Het IMG berekent wat de vergoeding zou zijn geweest als de oud-eigenaar een aanvraag had gedaan bij het IMG. Is deze hoger dan wat de oud-eigenaar van de NAM heeft ontvangen? Dan keert IMG het verschil alsnog uit.
Om de aanvraag voor een tegemoetkoming makkelijker te maken heeft het IMG deze gegevens al vooraf ingevuld. Oud-eigenaren hoeven deze gegevens in de meeste gevallen alleen nog te controleren en op te sturen. Aanvragen kan vanaf 5 december.

Zie de website van IMG voor meer informatie.

Gemeenteraad van Midden-Groningen op bezoek in Slochteren 

November 2022

Op vrijdag 4 november kwam de gemeenteraad van Midden-Groningen naar Slochteren. De raadsleden willen graag ter plaatse horen en zien hoe het gaat met de versterking. Een deel van de woningen in het dorp valt in de versterkingsopgave. Van deze woningen moet worden onderzocht of ze veilig zijn voor de aardbevingen door de gaswinning. Soms zijn er geen of lichte maatregelen nodig, maar sloop en nieuwbouw komt bij sommige woningen ook voor. De raadsleden kregen informatie over deze situatie en de rol van de gemeente daarin.

De gebiedsmanager van de Nationaal Coördinator Groningen, dat is de organisatie die gaat over de versterkingsopgave, praatte de raadsleden bij. Met bijna alle adressen in Midden-Groningen is nu begonnen. Soms is de versterking snel klaar. Bij andere woningen kan het weer langer duren. Uiteindelijk moeten alle woningen in de gemeente veilig worden zodat iedereen op tijd de woning kan verlaten bij een aardbeving.

De gemeente is zelf ook direct betrokken bij de versterking van woningen. De gemeente geeft de volgorde aan waarin gebouwen moeten worden beoordeeld. Dit doet zij door middel van een Lokaal Plan van Aanpak. De gemeenteraad stelt het Lokaal Plan van Aanpak vast. Daarnaast let de gemeente er op dat inwoners en verkeer zo weinig mogelijk last hebben van het werk wat gedaan wordt. En kijkt ze of er niet tegelijk verbeteringen in de openbare ruimte mogelijk zijn, bijvoorbeeld met meer groen of aandacht voor wateroverlast.

Het was een interessante middag vol informatie! De raadsleden nemen de informatie die naar voren komt mee met het nemen van besluiten in de gemeenteraad. Groepen bewoners of organisaties die ook graag eens in contact willen komen met de gemeenteraad, kunnen dat laten weten aan de griffie via griffie@midden-groningen.nl of via de telefoon op 0598 - 37 36 67.

IMG actualiseert de waardedalingsregeling en breidt postcodegebied uit

November 2022

Eigenaren kunnen een vergoeding krijgen als hun woning minder waard is geworden doordat die woning in een gebied staat waar aardbevingen voorkomen. De rekenmethode wordt per 1 januari 2023 aangepast omdat de waarde van woningen zich is blijven ontwikkelen, ook in het aardbevingsgebied. Daarnaast breidt IMG het postcodegebied uit.

Nieuw: 9651 vanaf 1 januari recht op waardedalingsregeling

Voor Midden-Groningen is postcodegebied 9651 nieuw vergeleken met het huidige waardedalingsgebied. De eigenaren in dit nieuwe postcodegebied kunnen vanaf 1 januari 2023 een aanvraag indienen bij het IMG.

Wat verandert er?

Over het algemeen is de waardedaling dichtbij de epicentra van de bevingen groter dan in plaatsen die daar verder vanaf liggen. IMG berekent de vergoeding daarom aan de hand van de WOZ-waarde, het aantal bevingen en een percentage waardedaling op postcodegebied (imago-effect).

De peildatum verandert van 1 januari 2019 naar 1 januari 2021. Ook worden de percentages van de waardedaling per beving en het imago-effect aangepast naar de meest actuele percentages. Daarnaast wordt het gebied waar de regeling geldt groter. De postcodes die er nu zijn blijven en er komt een aantal postcodes bij. 

Overgangsfase

Tot 1 januari 2023 geldt een overgangsfase. De personen die nu een aanvraag doen krijgen een vergoeding die is berekend met de huidige waarden. Na 1 januari 2023 wordt de berekening opnieuw gedaan met de nieuwe gegevens. Als het bedrag dan hoger uitvalt ontvangt de aanvrager hiervan bericht. De eventuele extra vergoeding wordt automatisch overgemaakt. Een aanvraag na 1 januari 2023 wordt berekend met de nieuwe gegevens.

Voor vragen kunt u terecht bij de steunpunten van IMG in Froombosch en Siddeburen of bellen met hun serviceloket (0800-4444 111).

Ga naar de website van IMG voor meer informatie of het doen van een aanvraag.

Top 5 vragen subsidie Verduurzaming en Verbetering Groningen

Komt u in aanmerking voor de subsidie Verduurzaming en Verbetering Groningen (VVG) van €10.000,00? Dan kunt u binnenkort een aanvraag bij het Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN) indienen. Wij hebben de 5 meest gestelde vragen en antwoorden over deze derde ronde voor u op een rijtje gezet.

Wanneer start de subsidie in mijn gemeente?

U kunt geld (subsidie) krijgen voor het energiezuinig maken van uw huis. De subsidie gaat in stappen en op alfabetische volgorde van gemeenten open. De gemeente Midden-Groningen start vanaf 17 augustus. 

Kijk voor een compleet overzicht van de datums per gemeente en of u recht heeft op geld op de website van SNN.

Hoe lang heb ik de tijd om de geld aan te vragen?

U heeft tot 31 december 2025 om de subsidie aan te vragen. U heeft dus alle tijd om uw aanvraag te doen. Er is geen haast. Er is genoeg geld beschikbaar voor alle woningen die recht hebben op deze subsidie.

Ik ben op vakantie als de subsidie voor mijn gemeente open gaat. Wat nu?

Geniet zonder zorgen van uw vakantie. U heeft tot en met 31 december 2025 om de subsidie aan te vragen en er is genoeg geld voor iedereen die recht heeft op geld. U kunt de subsidie aanvragen wanneer u terugkomt van vakantie.

Waar mag ik het geld voor gebruiken?

U kunt het geld gebruiken voor het duurzaam maken of verbeteren van uw woning.

Met het duurzaam maken van uw woning bedoelen we maatregelen die uw woning energiezuiniger maken. Bijvoorbeeld zonnepanelen, HR++-glas, een warmtepomp of het zetten van een spouwmuur.

Bij verbetering van uw woning kunt u denken aan onderhoud aan uw woning of zorgen voor prettiger wonen. Bijvoorbeeld een nieuwe keuken of badkamer. Ook uw woning opnieuw laten schilderen of het splitsen of samenvoegen van kamers valt onder de subsidie.

Het geld is niet bedoeld voor meubels. Het kopen van een nieuwe tv wordt bijvoorbeeld niet goedgekeurd. Ook een nieuwe schutting of tegels leggen in uw tuin vallen niet onder de subsidie. Het geld moet gebruikt worden voor verbeteringen aan een gebouw. Het opknappen van uw garage of schuur mag dus wel.

Wat is een overzicht van kosten?

Bij de subsidie Verduurzaming en Verbetering Groningen € 10.000,00 mag u een offerte of een rekening (factuur) van bijvoorbeeld een aannemer met betaalbewijs inleveren bij uw aanvraag. Ook kunt u zelf een overzicht met kosten maken voor het doen van uw aanvraag. Maar wat moet daar precies in staan?

 • De acties waarvoor u subsidie wilt
 • Een goed overzicht van de kosten die u verwacht te maken

U kunt dit overzicht van de kosten digitaal maken of met de hand schrijven.
Twijfelt u over het door u gemaakte overzicht? Neem dan contact op met SNN. Ze zijn bereikbaar op werkdagen van 8.30 tot 17.00 uur via: 050 - 52 24 924 of via vvg@snn.nl.

Stond uw vraag er niet bij?

Kijk op de website van SNN voor alle veel gestelde vragen over deze derde ronde van de subsidie Verduurzaming en Verbetering Groningen (VVG) van € 10.000,00. Bellen of mailen kan ook:  050 - 52 24 924 of vvg@snn.nl.

Groningen wil niet dat de gaswinning omhoog gaat

2 juni 2022

Midden-Groningen vraagt samen met andere Groningse overheden in een gezamenlijke brief aan staatssecretaris Vijlbrief om de gaswinning in Groningen niet te verhogen. De mogelijke verhoging die Gasunie Transport Services voorstelt is niet uit te leggen naar de inwoners en zorgt voor veel onrust in de regio.

Gasunie Transport Services (GTS) maakte op 18 mei jl. bekend dat de stikstoffabriek in Zuidbroek opnieuw vertraging oploopt. GTS adviseert de staatssecretaris daarom dit gasjaar nog extra gas te winnen uit Groningen. De staatssecretaris geeft in zijn kamerbrief aan deze nieuwe vertraging moeilijk te kunnen accepteren en besluit voorlopig geen extra gas te winnen uit Groningen.

Veiligheid inwoners is het belangrijkste

De regio vindt dat de veiligheid van inwoners het belangrijkste is en vertrouwt erop dat de staatssecretaris in de gesprekken met GTS de verhoging tegenhoudt. Zodat het Groningenveld eind 2023 nog steeds definitief sluit. De regio vindt dat GTS, als opdrachtgever, de problemen tussen aannemers en onderaannemers op moet lossen. Dit mag geen reden zijn om extra Gronings gas te gaan winnen.
Ook is er nog geen zekerheid over de datum waarop  de stikstoffabriek klaar is. De regio adviseert de staatssecretaris om samen met GTS naar andere mogelijkheden te kijken dan het Gronings gas. Ook wijst de regio de staatssecretaris erop dat het moment van bekendmaken van de vertraging niet helpt bij het vergroten van vertrouwen. Het bericht kwam een dag nadat de termijn om bezwaar te maken tegen het besluit (waarin een verhoging van de winning van 3,9 naar 4,5 miljard kuub is aangekondigd) is verlopen.

Betrokken overheden

De brief aan staatssecretaris Vijlbrief is gemaakt namens de colleges van de gemeenten Oldambt, Midden-Groningen, Het Hogeland, Groningen, Eemsdelta, Pekela, Veendam, Westerkwartier, Westerwolde, Stadskanaal en de provincie Groningen en de besturen van de Veiligheidsregio Groningen en de waterschappen Noorderzijlvest en Hunze een Aa's.

Aanbelactie Instituut Mijnbouwschade Groningen

23 mei 2022

Zaakbegeleiders van het Instituut Mijnbouwschade Groningen gaan aanbellen bij adressen in de kern van het aardbevingsgebied waar nog niet eerder schade is gemeld. In de komende weken tot ongeveer half juni bezoekt het IMG ook dorpen in de gemeente Midden-Groningen. 

Met deze aanbelactie hoopt het IMG erachter te komen waarom mensen nog geen aanvraag voor een van de regelingen heeft gedaan. Ook kunnen de medewerkers van IMG als dat nodig is gelijk helpen met een mogelijke aanvraag.

Selectie van adressen

Bij het maken van de lijst met adressen waar de zaakbegeleiders op de bel drukken, is gekeken naar informatie over schademeldingen bij woonadressen (koopwoningen) en de aardbevingen die er zijn geweest. Er is een precieze keuze gemaakt van adressen waar tot nu toe nog geen schade is gemeld bij IMG en NCG. De zaakbegeleiders gaan ook langs bij eigenaren waar bij IMG geen dossier loopt, maar waar eigenaren wel bekend zijn bij NCG. Het gaat in totaal om tussen de 200 en 250 adressen in deze ronde, verspreid over de verschillende aardbevingsgemeenten.

Goede ervaringen

Eind 2021 waren al eerder aanbelacties. Tot nu toe wordt het persoonlijk contact van IMG als positief ervaren. Als een bewoner niet thuis is, laat het IMG een informatiebrief met contactgegevens van de zaakbegeleider achter.