Omgevingsvisie

Algemeen

In de Omgevingsvisie staat wat wij met elkaar belangrijk vinden, ook voor de toekomst. Waar kunnen en willen we ondernemers meer ruimte geven en waar juist minder? Waar willen we extra aandacht voor natuur en recreatie? Hier willen wij samen met inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties over nadenken.

Planning

De Omgevingswet verplicht alle gemeenten om een Omgevingsvisie te maken. De afgelopen maanden heeft de gemeente hard gewerkt om de Omgevingsvisie te schrijven. Met hierin wat veel inwoners ons tijdens de participatieronde hebben meegegeven. U kunt de Ontwerp Omgevingsvisie digitaal raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl

De Ontwerp Omgevingsvisie heeft tot en met woensdag 19 juli (zes weken) ter inzage gelegen. Iedereen die dat wilde kon een reactie geven over de Ontwerp Omgevingsvisie door een zienswijze op te sturen. 

De Omgevingsvisie is een visie op hoofdlijnen met twee doelen:

  1. Het geeft de stip op de horizon over hoe de gemeente omgaat met de ruimtelijke opgaven die op ons afkomen, zoals de noodzaak voor meer woningen, duurzame energie of het vinden van geschikte ruimte voor bedrijven. Dit is vertaald in 8 speerpunten, die staan in hoofdstuk 6.
  2. Daarnaast geeft de Omgevingsvisie het kader hoe de gemeente ideeën en plannen van inwoners of ondernemers zal beoordelen. Dit geldt voor plannen die niet in het bestemmingsplan of straks het Omgevingsplan passen. Dit staat in het toetsingskader in hoofdstuk 8.

Na de inspraakronde schrijft het college een reactienota op de ingebrachte zienswijzen. Waar nodig wordt de Omgevingsvisie dan aangepast. In november 2023 besluit de gemeenteraad over de definitieve Omgevingsvisie.