Omgevingsvisie

Algemeen

In de Omgevingsvisie staat wat wij met elkaar belangrijk vinden, ook voor de toekomst. Waar kunnen en willen we ondernemers meer ruimte geven en waar juist minder? Waar willen we extra aandacht voor natuur en recreatie? Hier willen wij samen met inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties over nadenken.

Omgevingsvisie vastgesteld

De Omgevingswet verplicht alle gemeenten om een Omgevingsvisie te maken. Na een participatieronde en een inspraakperiode heeft de gemeenteraad de Omgevingsvisie Midden-Groningen op 2 november 2023 met een aantal wijzigingen vastgesteld. De wijzigingen bij vaststelling bestaan deels uit zienswijzen en deels door een raadsamendement.

Bekijk de Omgevingsvisie 

Inhoud van het plan

De Omgevingsvisie is een visie op hoofdlijnen met twee doelen:

  1. Het geeft de stip op de horizon over hoe de gemeente omgaat met de ruimtelijke opgaven die op ons afkomen. Zoals de noodzaak voor meer woningen, duurzame energie of het vinden van geschikte ruimte voor bedrijven. Dit is vertaald in 8 speerpunten, die staan in hoofdstuk 6.
  2. Daarnaast geeft de Omgevingsvisie het kader hoe de gemeente ideeën en plannen van inwoners of ondernemers zal beoordelen. Dit geldt voor plannen die niet in het bestemmingsplan of straks het Omgevingsplan passen. Dit staat in het toetsingskader in hoofdstuk 8.