Ontwerp bestemmingsplan Vosholen fase II (deelplan 2) en Ontwerpbesluit hogere waarden Wet geluidhinder

Status: In procedure

Burgemeester en wethouders van Midden-Groningen maken bekend, dat het ontwerpbestemmingsplan Vosholen fase II (deelplan 2) en het ontwerpbesluit hogere waarde Wet geluidhinder vanaf donderdag 6 juli 2023 zes weken ter inzage ligt.
Voor het plangebied is ook een beeldkwaliteitsplan opgesteld. Deze maakt als bijlage deel uit van het bestemmingsplan en ligt ook gedurende de hieronder genoemde termijn ter inzage.

Ontwerp bestemmingsplan Vosholen fase II (deelplan 2)

Het bestemmingsplan gaat over het mogelijk maken van de bouw van 142 woningen in het gebied. Het gebied wordt begrensd door de spoorlijn Groningen-Bad Nieuweschans, De Vosholen, Croonhoven en door de woningen aan de Kleinemeersterstraat in Sappemeer.

Het plan is ten opzichte van het voorontwerpbestemmingsplan iets gewijzigd. Het perceel kadastraal bekend Sappemeer, sectie L, nummer 680 is ook opgenomen in het ontwerpbestemmingsplan voor het bouwen van woningen. Daarnaast wordt er een woning mogelijk gemaakt aan de Vosholen, naast nummer 5a.

Het plan inzien
Het ontwerp bestemmingsplan Vosholen fase II (deelplan 2) inclusief het beeldkwaliteitsplan kunt u inzien van donderdag 6 juli 2023 tot en met woensdag 16 augustus 2023. Inzien kan op www.ruimtelijkeplannen.nl, onder nummer NL.IMRO.1952.bpsapvosholendpl2-on01. Ook kunt u een papieren versie met bijbehorende stukken inzien bij het Contactplein, locatie Huis van Cultuur en Bestuur (Gorecht-Oost 157 te Hoogezand). Dit kan tijdens de openingstijden.

Reageren op het plan (indienen zienswijze)
Tijdens de hiervoor genoemde periode kan iedereen een zienswijze indienen tegen het ontwerp bestemmingsplan en het ontwerp beeldkwaliteitsplan. Een schriftelijke zienswijze kunt u sturen naar de gemeenteraad van Midden-Groningen, Postbus 75, 9600 AB  Hoogezand, onder vermelding van het zaaknummer 764424. Ook kunt u uw zienswijze per e-mail indienen. U kunt dan uw zienswijze mailen naar zaken@midden-groningen.nl. Denkt u er dan wel om zaaknummer 764424 in de onderwerpbalk in te vermelden.

Vermeld bij zienswijzen naast uw naam in ieder geval ook uw adresgegevens. Voor een mondelinge zienswijze vragen wij u om minimaal een week voor het einde van de genoemde periode een afspraak te maken met een medewerker van het team Ruimtelijke Ontwikkeling.

Ontwerpbesluit hogere waarden Wet geluidhinder

Burgemeester en wethouders van Midden-Groningen zijn van plan hogere waarden voor wegverkeerslawaai en railverkeerslawaai vast te stellen voor het hiervoor genoemde bestemmingsplan.

Het plangebied ligt binnen de bestaande geluidszones van de Croonhoven en de Vosholen in Sappemeer en de spoorverbinding tussen Groningen en Zuidbroek. Om het bestemmingsplan vast te kunnen stellen zijn hogere waarden nodig voor wegverkeerlawaai van maximaal 58 dB en voor railverkeerslawaai van maximaal 62 dB.

Het ontwerpbesluit inzien
Het ontwerpbesluit kunt u (digitaal via onderstaande link) inzien van donderdag 6 juli 2023 tot en met woensdag 16 augustus 2023.  Ook kunt u een papieren versie met bijbehorende stukken inzien bij het Contactplein, locatie Huis van Cultuur en Bestuur (Gorecht-Oost 157 te Hoogezand). Dit kan tijdens de openingstijden.

Reageren op het ontwerpbesluit (indienen zienswijze)
Tijdens de hiervoor genoemde periode kunnen belanghebbenden een zienswijze naar voren brengen tegen het voornemen om een hogere waarde vast te stellen. Een schriftelijke zienswijze kunt u sturen naar de gemeenteraad van Midden-Groningen, Postbus 75, 9600 AB  Hoogezand, onder vermelding van het zaaknummer 1083411. Ook kunt u uw zienswijze per e-mail indienen. U kunt dan uw zienswijze mailen naar zaken@midden-groningen.nl. Denkt u er dan wel om zaaknummer 1083411 in de onderwerpbalk in te vermelden.

Vermeld bij zienswijzen naast uw naam in ieder geval ook uw adresgegevens. Voor een mondelinge zienswijze vragen wij u om minimaal een week voor het einde van de genoemde periode een afspraak te maken met een medewerker van het team Ruimtelijke Ontwikkeling.

Informatie

Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met een medewerker van het team Ruimtelijke Ontwikkeling via 0598 - 37 37 37.