Uitgebreide omgevingsvergunningen

Informatie over de recentste omgevingsvergunningen (uitgebreide procedure) die in procedure of vastgesteld zijn vindt u hier. Geef naam, plaats of plannaam op.

Als u nog op een (ontwerp)vergunning kunt reageren, geven we dat hier aan.

Het nieuwe omgevingsplan kunt u raadplegen via het digitale Omgevingsloket. Daarnaast kunt u ruimtelijke plannen raadplegen. 

Uitgebreide omgevingsvergunningen

 • Ontwerpbesluit omgevingsvergunning (uitgebreide procedure) Natuurbegraafplaats ’t Roegwold, Slochteren

  Ter inzage
  Status: In procedure
  Publicatiedatum:

  Burgemeester en wethouders van Midden-Groningen zijn van plan een omgevingsvergunning te verlenen voor de realisatie van een natuurbegraafplaats aan de Verlengde Veenlaan in Slochteren. De natuurbegraafplaats is beoogd op een bestaand bosperceel, kadastraal bekend: Slochteren, Sectie Z, nummer 36. Het gaat om een gebied van circa 18 hectare. Het aanwezige bos en groen blijft behouden en wordt versterkt. Daarnaast worden er een aantal voorzieningen getroffen. Zo wordt er een inrit en parkeerplaats op eigen terrein ingericht, een beheergebouw van ongeveer 80 m2 geplaatst en een uitkijktoren van 9,5 meter hoog gebouwd. De locatie is in principe zowel ruimtelijk als milieukundig als geschikt aangemerkt voor het verwezenlijken van graven en urnenvelden.

  De aanvraag heeft betrekking op de volgende activiteiten:
  - bouwen van een bouwwerk;
  - werk of werkzaamheden uitvoeren;
  - gebruiken van gronden en/of bouwwerken in strijd met het bestemmingsplan;

  Door de gemeenteraad is op 4 april 2024 een ontwerpverklaring van geen bedenkingen afgegeven.

 • Verleende omgevingsvergunning (uitgebreide procedure) zonnepark Eekerweg, Meeden

  Ter inzage
  Status: Vastgesteld
  Publicatiedatum:

  Burgemeester en wethouders van Midden-Groningen hebben een gewijzigde omgevingsvergunning verleend voor de aanleg van een zonnepark met landschappelijke inpassing aan de Eekerweg in Meeden. Het zonnepark heeft een oppervlakte van ongeveer 68 hectare, dit is inclusief landschappelijke inpassing. De locatie ligt tussen de Eekerweg en de spoorlijn Zuidbroek - Bad Nieuweschans. Op 8 december 2020 is de oorspronkelijke omgevingsvergunning verleend. Het plangebied blijft gelijk. Het ontwerp en invulling van het zonnepark en bepaalde planonderdelen worden gedeeltelijk aangepast.

  De aanvraag heeft betrekking op de volgende activiteiten:

  - Bouwen van een bouwwerk;
  - Gebruiken van gronden en/of bouwwerken in strijd met het bestemmingsplan;
  - Werk of werkzaamheden uitvoeren.

  De aanvraag betreft een door de gemeenteraad aangewezen categorie waarvoor geen verklaring van geen bedenkingen is vereist.

  Vanaf 28 september 2023 heeft het ontwerpbesluit 6 weken ter inzage gelegen. Er is één zienswijze ontvangen. De zienswijze heeft niet geleid tot aanvullende aanpassingen in de omgevingsvergunning. Het besluit is ten opzichte van het ontwerpbesluit ambtshalve gewijzigd, er zijn extra voorschriften aan de vergunning verbonden.

 • Ontwerpbesluit omgevingsvergunning (uitgebreide procedure) zonnepark Eekerweg, Meeden

  Status: In procedure
  Publicatiedatum:

  Burgemeester en wethouders van Midden-Groningen zijn van plan een gewijzigde omgevingsvergunning te verlenen voor de aanleg van een zonnepark met landschappelijke inpassing aan de Eekerweg in Meeden. Het zonnepark heeft een oppervlakte van ongeveer 68 hectare, dit is inclusief landschappelijke inpassing. De locatie ligt tussen de Eekerweg en de spoorlijn Zuidbroek - Bad Nieuweschans. Op 8 december 2020 is de oorspronkelijke omgevingsvergunning verleend. Het plangebied blijft gelijk. Het ontwerp en invulling van het zonnepark en bepaalde planonderdelen worden gedeeltelijk aangepast.

  De aanvraag heeft betrekking op de volgende activiteiten:
  - bouwen van een bouwwerk;
  - gebruiken van gronden en/of bouwwerken in strijd met het bestemmingsplan;

  De aanvraag betreft een door de gemeenteraad aangewezen categorie waarvoor geen verklaring van geen bedenkingen is vereist.

 • Verleende omgevingsvergunning (uitgebreide procedure) Troelstralaan 5 Hoogezand

  Status: Vastgesteld
  Publicatiedatum:

  Burgemeester en wethouders van Midden-Groningen hebben een omgevingsvergunning verleend voor de bouw van 10 rug-aan-rug woningen aan de Troelstralaan 5 te Hoogezand.

  De aanvraag heeft betrekking op de volgende activiteiten:
  - Bouwen van een bouwwerk;
  - Afwijken van het bestemmingsplan.

  De aanvraag betreft een door de gemeenteraad aangewezen categorie waarvoor geen verklaring van geen bedenkingen is vereist.

  Het ontwerpbesluit heeft vanaf 7 september 2023 zes weken ter inzage gelegen. Er zijn geen zienswijzen ingediend.

 • Verleende omgevingsvergunning (uitgebreide procedure) Hoofdstraat/Winkelhoek Hoogezand en besluit hogere waarden Wet geluidhinder

  Status: Vastgesteld
  Publicatiedatum:

  Burgemeester en wethouders van Midden-Groningen hebben een omgevingsvergunning verleend voor de bouw van 33 appartementen aan de Hoofdstraat/Winkelhoek in Hoogezand.

  De aanvraag heeft betrekking op de volgende activiteiten:
  - Bouwen van een bouwwerk;
  - Afwijken van het bestemmingsplan.

  De aanvraag is een door de gemeenteraad aangewezen categorie waarvoor geen verklaring van geen bedenkingen is vereist.

  Het ontwerpbesluit heeft vanaf 19 januari 2023 6 weken ter inzage gelegen. Er zijn drie zienswijzen ontvangen. Het besluit is ten opzichte van het ontwerpbesluit niet gewijzigd.

 • Verleende omgevingsvergunning (uitgebreide procedure) Zandwerf 2 te Hellum

  Status: Vastgesteld
  Publicatiedatum:

  Burgemeester en wethouders van Midden-Groningen maken bekend dat de gemeenteraad op 11 mei 2023 de volgende omgevingsvergunning op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) heeft verleend en heeft verzonden aan de aanvrager:

  - Zandwerf 2 te Hellum, aanbouw van een overdekte uitloopruimte aan een bestaand dierenverblijf

  Naar aanleiding van het ontwerpbesluit is een zienswijze ontvangen. De beschikking is gewijzigd ten opzichte van het ontwerpbesluit.

 • Verleende omgevingsvergunning (uitgebreide procedure) zonnepark Woudbloem, Froombosch

  Status: Vastgesteld
  Publicatiedatum:

  Burgemeester en wethouders van Midden-Groningen hebben een omgevingsvergunning verleend voor de aanleg van een zonnepark met landschappelijke inpassing en natuurzone aan de Kooiweg in Froombosch. Het zonnepark heeft een oppervlakte van ongeveer 29,6 hectare, dit is inclusief landschappelijke inpassing en exclusief natuurzone van ongeveer 12,7 hectare. De locatie bestaat uit een aantal agrarische percelen tussen de Kooiweg, de bestaande NAM-locatie Kooipolder en het natuurgebied ’t Roegwold (buitengebied Slochteren).

 • Verleende omgevingsvergunning (uitgebreide procedure) zonnepark Buitenhuizen, Kolham

  Status: Vastgesteld
  Publicatiedatum:

  Burgemeester en wethouders van Midden-Groningen hebben een omgevingsvergunning verleend voor de aanleg van een zonnepark met landschappelijke inpassing aan Buitenhuizen in Kolham.
  Het zonnepark heeft een oppervlakte van ongeveer 9,5 hectare, dit is inclusief landschappelijke inpassing. De locatie bestaat uit een aantal agrarische percelen tussen de N387 (Hoogezand – Siddeburen) en het zandpad dat direct ten westen van het bestaande zonnepark ligt (buitengebied Hoogezand).