Verleende omgevingsvergunning (uitgebreide procedure) Troelstralaan 5 Hoogezand

Status: Vastgesteld

Burgemeester en wethouders van Midden-Groningen hebben een omgevingsvergunning verleend voor de bouw van 10 rug-aan-rug woningen aan de Troelstralaan 5 te Hoogezand.

De aanvraag heeft betrekking op de volgende activiteiten:
- Bouwen van een bouwwerk;
- Afwijken van het bestemmingsplan.

De aanvraag betreft een door de gemeenteraad aangewezen categorie waarvoor geen verklaring van geen bedenkingen is vereist.

Het ontwerpbesluit heeft vanaf 7 september 2023 zes weken ter inzage gelegen. Er zijn geen zienswijzen ingediend.

Informatie

Het besluit inzien
Het besluit en de stukken kunt u inzien van donderdag 7 december 2023 tot en met woensdag 17 januari 2024. Inzien kan op www.ruimtelijkeplannen.nl, onder nummer NL.IMRO.1952.ovhgztroelstraln05-va01. Ook kunt u een papieren versie inzien bij het Contactplein, locatie Huis van Cultuur en Bestuur (Gorecht-Oost 157 Hoogezand). Dit kan tijdens de openingstijden. 

Reageren op het besluit (instellen beroep)
Tijdens de hiervoor genoemde periode kan beroep worden ingesteld door belanghebbenden. 

Een schriftelijk en gemotiveerd beroepschrift kunt u sturen aan de Rechtbank Noord-Nederland, Afdeling bestuursrecht, Postbus 150, 9700 AD Groningen. 

In beroep gaan heeft geen schorsende werking, waardoor het besluit de dag na afloop van de beroepstermijn in werking treedt. Daarom kunt u met een afzonderlijke brief aan de voorzieningenrechter van de Afdeling bestuursrecht van de Rechtbank Noord-Nederland, verzoeken om een voorlopige voorziening. Zo’n verzoek heeft wel een schorsende werking. 

U kunt uw beroepschrift en uw verzoek om een voorlopige voorziening ook digitaal indienen. Dat kan via loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Hiervoor heeft u een elektronische handtekening (DigiD) nodig. 

Informatie
Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met een medewerker van het team Ruimtelijke Ontwikkeling via 0598 - 37 37 37.