Wat is een omgevingsplan

Algemeen

Het omgevingsplan bevat regels van Midden-Groningen voor de fysieke leefomgeving. Met fysieke leefomgeving bedoelen we water, lucht, bodem, natuur, infrastructuur, (ge)bouwen en cultureel erfgoed. Iedere gemeente heeft 1 omgevingsplan onder de Omgevingswet. Het is handig het omgevingsplan voor uw buurt te raadplegen als u wilt gaan (ver)bouwen. Ook als u een woning wilt kopen of een bedrijf wil starten, is het verstandig om het omgevingsplan te bekijken.

Het omgevingsplan vervangt alle bestemmingsplannen

De Omgevingswet is ingegaan op 1 januari 2024. Iedere gemeente in Nederland heeft dan 1 omgevingsplan.

Het omgevingsplan komt in de plaats van het bestemmingsplan, maar is veel breder dan dat. Er worden nieuwe onderwerpen, maar ook regels van het Rijk in opgenomen. Nu hebben gemeenten meerdere bestemmingsplannen voor hun grondgebied. Onder de Omgevingswet moet iedere gemeente 1 omgevingsplan vaststellen. Gemeenten krijgen ruimte om omgevingsplannen 'globaler en flexibeler' in te richten dan bestemmingsplannen. Dat is een van de doelen van de Omgevingswet. Daardoor kan het omgevingsplan ruimte bieden aan initiatieven binnen daarin opgestelde kaders.

Wat u moet weten

De Omgevingswet zegt dat het omgevingsplan een evenwichtige toedeling van functies aan locaties regelt. Dat houdt in dat we rekening houden met de belangen van alle mogelijke functies. Functies geven bijvoorbeeld aan wat er op een locatie mogelijk is aan gebruik, waarvoor een bepaalde locatie is bedoeld of wat een locatie is (bijvoorbeeld het kappen van bomen, wonen, een monument). Daarnaast kan de gemeente in het omgevingsplan regels stellen aan activiteiten. Het aanleggen van een leiding of het exploiteren van een restaurant zijn voorbeelden van activiteiten.

Het omgevingsplan bestaat onder andere uit:

Juridische regels (voorschriften)

De juridische regels zijn de planregels en eventuele bijlagen die tot de planregels behoren. In de planregels staat beschreven wat wel en niet mag en of voor een activiteit een vergunning of melding nodig is.

De werkingsgebieden / digitale plankaart

In het Omgevingsloket vindt u de digitale plankaart. Op deze kaart zijn de juridische regels gekoppeld aan de gebieden waar ze voor gelden (regels op de kaart). Klikt u op een perceel, dan komen de regels die daarvoor gelden in beeld.

Motivering

De motivering bevat de onderbouwing en juridische verantwoording van het plan, inclusief bijlagen zoals onderzoeksrapporten. De motivering wordt gepubliceerd op de website van Officiële bekendmakingen.

Toepasbare regels

Toepasbare regels zijn begrijpelijke vertalingen van juridische regels in het omgevingsloket. De toepasbare regels vormen de verbinding tussen de juridische regels in het omgevingsplan en de aanvraagformulieren en vergunningchecks in het nieuwe Omgevingsloket.

Vragen

Wilt u meer weten over het omgevingsplan? Bijvoorbeeld omdat u wilt gaan verbouwen? En vindt u het lastig om het omgevingsplan op de website van het Omgevingsloket te lezen? De medewerkers van de gemeente Midden-Groningen helpen u graag.

Kosten

Weten wat de kosten zijn? Ga naar de legesverordening op overheid.nl.