Nadeelcompensatie

Algemeen

Nadeelcompensatie is een regeling voor schadevergoeding voor rechtmatig overheidsoptreden, bijvoorbeeld door werkzaamheden of besluiten van de gemeente. Het gaat om schade die uitstijgt boven het normaal maatschappelijk risico en een burger of bedrijf onevenredig zwaar treft in vergelijking tot andere burgers of bedrijven. Dit soort schade hoeft u als burger of bedrijf niet of niet geheel te dragen, maar moet de overheid geheel of gedeeltelijk vergoeden. Deze vergoeding heet nadeelcompensatie.

Hoe werkt nadeelcompensatie?

Er zijn twee vormen van nadeelcompensatie.

 • Nadeelcompensatie is aan de orde bij schade als gevolg van infrastructurele werkzaamheden, zoals het openbreken van straten, rioolvervanging, onderhoud aan wegen of het afsluiten van bruggen of waterwegen. Hierdoor kunt u als ondernemer tijdelijk inkomensverlies lijden, bijvoorbeeld door een winkel die tijdelijk ontoegankelijk wordt. U kunt dan de gemeente om een vergoeding van de schade vragen. 
 • Nadeelcompensatie is ook aan de orde bij het wijzigen van een omgevingsplan, het afgeven van een omgevingsvergunning, een rechtstreeks bindende regel in een omgevingsplan of een projectbesluit. Het betreft dan nadeelcompensatie als gevolg van een besluit of maatregel die op de Omgevingswet is gebaseerd, hieronder valt ook de oude planschade. Een paar voorbeelden van schade uit de omgevingswet zijn: het vrije uitzicht van uw huis verandert door de bouw van een nieuwbouwwijk, naast uw huis komt een kinderdagverblijf of uw bedrijf is slechter bereikbaar door de aanleg van een nieuwe weg. Als gevolg van deze besluiten of handelingen lijdt u schade. Bijvoorbeeld uw huis wordt minder waard, uw woongenot vermindert of u kan inkomen mislopen. U kunt dan de gemeente om een vergoeding van de schade vragen.

De procedureregels

In de Algemene Verordening Nadeelcompensatie Midden-Groningen 2023 staan procedureregels over hoe een aanvraag om nadeelcompensatie behandeld wordt. Hierin is ook opgenomen welke gegevens nodig zijn om te kunnen beoordelen of er sprake is van nadeel dat voor vergoeding in aanmerking komt. Ook zijn er drempelwaardes opgenomen in beleidsregels. Als het schadebedrag onder de drempelwaarde zit, komt deze niet voor vergoeding in aanmerking.

Voorwaarden voor een vergoeding

Om in aanmerking te komen voor nadeelcompensatie moet u aan een paar voorwaarden voldoen. De belangrijkste voorwaarden staan hieronder voor u op een rij. 

 • U heeft schade geleden.
 • U heeft uw schade goed onderbouwd.
 • Er is een rechtsreeks verband tussen het handelen van de gemeente en uw schade.
 • U heeft schade als gevolg van een rechtmatig genomen besluit, maatregel of feitelijke handeling van de gemeente. 
 • U heeft nog niet op een andere manier een tegemoetkoming voor de schade geregeld.
 • De schade moet niet behoren tot het normaal maatschappelijk risico of het normale ondernemersrisico.
 • U dient een volledig ingevuld aanvraagformulier in met daarbij alle gevraagde stukken en u stuurt dit ondertekend op. 

Geen vergoeding bij schade die valt onder het normaal maatschappelijk risico

Dat overheidsingrijpen voor sommige burgers en ondernemingen nadelige gevolgen kan hebben, is onvermijdelijk. Tot op zekere hoogte moeten deze gevolgen worden geaccepteerd. Dit noemen we normaal maatschappelijk risico.

 • U heeft geen recht op nadeelcompensatie als de schade minder bedraagt dan 5% van de waardevermindering van onroerend goed. Ook komt u niet in aanmerking voor nadeelcompensatie als er op een andere manier iets voor de schade geregeld is. Bijvoorbeeld omdat uw pand door de gemeente is aangekocht of is onteigend. 
 • Bij inkomensschade als gevolg van infrastructurele werkzaamheden is een drempel gesteld van 8% inkomensverlies. Schade tot 8% wordt niet vergoed. 

Aanvragen

U vraagt nadeelcompensatie schriftelijk aan bij de gemeente. Daarvoor gebruikt u het juiste aanvraagformulier op deze pagina. U krijgt binnen twee weken een ontvangstbevestiging van uw aanvraag. 

Verloop van de aanvraag

 1. U betaalt eerst het drempelbedrag van €500,- om de aanvraag in behandeling te nemen. Bij toekenning van nadeelcompensatie betalen we dit bedrag aan u terug. Let op: personen die kwijtschelding hebben gekregen voor de gemeentelijke heffingen, kunnen ook gedeeltelijk kwijtschelding krijgen voor het bedrag van hun aanvraag om nadeelcompensatie. U betaalt dan €100,- in plaats van €500,-. Wilt u hiervan gebruik maken? Dan moet u een kopie van kwijtscheldingsbeschikking toevoegen bij het aanvraagformulier. 
 2. Wij vragen in veel gevallen een onafhankelijke deskundige een nadeelcompensatie-rapport op te stellen. Voordat de adviseur het concept-advies opstelt, krijgt u de gelegenheid uw verzoek toe te lichten. Vervolgens heeft u ook de mogelijkheid te reageren op het conceptadvies.
 3. De onafhankelijke deskundige stelt het definitieve advies op. De gemeente neemt aan de hand van dit definitieve advies een besluit over de toekenning van nadeelcompensatie.
 4. U ontvangt binnen 8 weken een besluit van de gemeente. Indien er een onafhankelijke deskundige betrokken is ontvangt u binnen maximaal 26 weken een besluit van de gemeente. De termijn kan worden verlengd, bijvoorbeeld wanneer de gemeente meer bewijsstukken opvraagt. 

Bezwaar

Wanneer u het niet eens bent met het besluit kunt u bezwaar bij de gemeente maken.