Planschade

Algemeen

Het kan zijn dat u schade hebt doordat de gemeente besluiten heeft genomen op het gebied van de ruimtelijke ordening. Uw huis wordt bijvoorbeeld minder waard, uw woongenot vermindert of u loopt inkomen mis. U kunt dan in aanmerking komen voor een vergoeding van de planschade.

Hoe werkt het?

De gemeente kan een bestemmingsplan wijzigen of een omgevingsvergunning afgeven. Heeft u schade of verwacht u die door een nieuw of gewijzigd bestemmingsplan? Dat heet planschade. U kunt dan de gemeente om een vergoeding voor de schade vragen.  

Een paar voorbeelden van planschade

 • Het vrije uitzicht  vanuit uw huis verandert door een nieuwbouw woonwijk
 • Naast uw huis komt een kinderdagverblijf
 • Uw bedrijf is slechter bereikbaar door de aanleg van een nieuwe weg, hierdoor loopt  u inkomen mis

De schade kan bestaan uit waardevermindering van uw woning of verlies van inkomsten.  Een onafhankelijke adviseur stelt een onderzoek in. Hij adviseert de gemeente of u wel of niet voor een schadevergoeding in aanmerking komt. De gemeente beslist over uw aanvraag en bepaalt het bedrag van de eventuele schadevergoeding. 

Ook bij landelijke projecten ('rijksprojecten') kunt u in aanmerking komen voor een schadevergoeding. Als bijvoorbeeld een nieuwe snelweg wordt aangelegd. Zulke projecten gaan boven de mogelijkheden of bevoegdheid van de gemeente.
 

Voorwaarden

Voorwaarden voor vergoeding

 • U heeft schade geleden aan uw eigendom (u bent eigenaar, geen huurder)
 • Er is schade vanwege planologische maatregelen (bestemmingsplannen, omgevingsvergunningen). 
 • U vraagt de vergoeding aan binnen 5 jaar nadat het bestemmingsplan of de omgevingsvergunning onherroepelijk van kracht is geworden.
 • U heeft goede argumenten waarom u de schade niet zelf hoeft te betalen.
 • Er is nog niet op een andere manier een tegemoetkoming voor de schade geregeld. Bijvoorbeeld omdat uw pand is aangekocht door de gemeente of is onteigend.

Geen vergoeding bij schade onder 2%

U krijgt geen schadevergoeding als de schade minder bedraagt dan 2%, dit heeft het maatschappelijk risico. Dit is bij wet geregeld. Ook komt u niet in aanmerking voor een schadevergoeding als er al op een andere manier iets voor de schade is geregeld. Bijvoorbeeld omdat uw pand is aangekocht door de gemeente of is onteigend.

Aanvragen

U vraagt een planschadevergoeding schriftelijk aan bij de gemeente. Gebruik daarvoor het aanvraagformulier op deze pagina.

Verloop van de aanvraag

 1. U betaalt eerst een drempelbedrag zodat we uw aanvraag in behandeling kunnen nemen. Bij toekenning van een planschadevergoeding betalen we dit bedrag aan u terug.
 2. Wij vragen een onafhankelijk adviseur een planschadeadviesrapport op te stellen. Voordat de adviseur het conceptrapport opstelt, krijgt u de gelegenheid uw verzoek toe te lichten. Vervolgens heeft u ook de mogelijkheid te reageren op het conceptadvies.
 3. De onafhankelijke adviseur stelt het definitieve advies op. Het college neemt aan de hand van dit definitieve advies een besluit over de toekenning van de planschadevergoeding.

Planschade Windpark N33

Indien u van mening bent dat u door de bouw van de turbines, schade lijdt, kunt u een verzoek om een planschadevergoeding indienen. Dit kan tot uiterlijk 29 mei 2024. Schade is onder meer de daling in waarde van uw woning of pand.

Aanvraag

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) behandelt de aanvragen. De tegemoetkoming vraagt u aan op de website van RVO.

Procedure

RVO behandelt de aanvraag volgens de geldende richtlijnen (Beleidsregel advisering planschadeverzoeken).

Zij schakelt een onafhankelijk planschadeadviesbureau (Antea) in om te onderzoeken of er sprake is van planschade. En wat de hoogte van die schade is. Een adviseur van dat bureau neemt contact op zodat u een toelichting kan geven. U krijgt een concept van het advies waarop u schriftelijk kan reageren.

Op basis van het definitieve advies neemt men een besluit over uw verzoek. Deze procedure duurt maximaal 1 jaar. U kunt tegen het besluit in bezwaar en in  beroep gaan. De initiatiefnemers van het windpark betalen het bedrag van een toegekende tegemoetkoming in planschade.

Op de website van RVO kunt u meer informatie vinden over de procedure.

Kosten

Het in behandeling nemen van de aanvraag door het Rijk (windpark N33) kost € 300,00.  Bij toekenning van de planschade krijgt u dit bedrag terug. Als er geen planschade wordt toegekend, krijgt u het bedrag niet terug.